Наукові розробки

Науково-технічна продукція отримана  за  результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 2020 році

ІТСР «Асканія-Нова» -ННСГЦВ

  для галузей агропромислового комплексу країни:

  

       Спосіб індексного оцінювання поновлення статевої активності овець.

Застосовується для оцінки якості поновлення статевої активності індивідуальними тваринами і може бути використаний у селекційних програмах, спрямованих на зменшення впливу сезонності на статеву активність овець. Сезонне відновлення оцінюють за індексами: ІОі – індекс прояву статевої охоту (0 або 1), ІЧОi – індекс часу прояву першої статевої охоти (від 1 до 4), ІЗМi – індекс запліднення вівцематки (від 1 до 4), ІЯi – індекс ягніння (від 0 до 3). Індекси є індивідуальними для тварин. Дозволяє на 10–15 % прискорити швидкість селекції, спрямовану на зменшення впливу сезонності на статеву активність овець, оцінити вплив сезонних чинників на статеву активність овець.

Посилання: зовнішнє – http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2018_20_3_9

    Спосіб стимуляції статевої активності овець у анестральний період.

Базується на здатності анеструсних овець проявляти активність після спілкування з баранами. Включає 3 етапи: 1 етап – 2-разова з інтервалом 4 доби обробка 2,5%-м розчином прогестерону у кількості 1 мл на голову з повторною ін'єкцією за 5 діб до початку другого етапу; 2 етап – щоденне 1–1,5-годинне спілкування маток з баранами протягом 10 діб; 3 етап – щоденне 1–1,5-годинне спілкування маток з баранами протягом 6 діб з початком через 5 діб після другого етапу з осіменінням реагуючих тварин. При застосуванні у схемі «три ягніння за два роки» сприяє отриманню 25 додаткових ягнят на 100 вівцематок на рік.

Посилання: зовнішнє  – http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2018_20_3_54

     Спосіб стимуляції статевої активності у анестральних овец.

Базується на комплексній обробці вівцематок препаратами гестагенної, гонадотропної та нейротропної дії та вітамінвмісткими препаратами у анестральний сезон. Сприяє наступному заплідненню 91,6 % стимульованих вівцематок.

Посилання: зовнішнє  – http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2019_21_4_10

     Спосіб прискорення статевої активності у овець.

Базується на створенні штучної прогестеронової фази у вівцематок перед початком кампанії з осіменіння. Обумовлює  прояв  статевої охоти в період «контрольованого осіменіння» у 90,0 % вівцематок та покращує їх запліднюваність.

Посилання: зовнішнє  – http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvan_2018_11_4

    Спосіб підготовки овець до парувальної кампанії.

Включає обробку вівцематок препаратами рилізінгової дії з інтервалом 5 діб перед початком парувального сезону. Сприяє прискоренню прояву першої статевої охоти, поліпшенню фертильності вівцематок. Патент України № 141412.

Посилання: зовнішнє  – https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&;IdClaim=267456&chapter=biblio

    Вдосконалена методика кріоконсервації сперми баранів.

Включає використання модифікованих кріопротекторних розчинів серії А23 при двоетапному розбавленні свіжоотриманої сперми у кінцевому співвідношенні 1:0,5 і скорочення часу від отримання до заморожування сперми до 30–40 хвилин. Сприяє отриманню показника активності сперми після розморожування на рівні 3,7±0,3 балів.

   Моделі агроценозів пасовищно-сінокісного використання з інтродукованих посухостійких багаторічних трав і малопоширених кормових рослин при поліпшенні вироджених природних кормових угідь посушливого Степу.

Моделі агрофітоценозів пасовищно-сінокісного використання з інтродукованих посухостійких багаторічних трав і малопоширених кормових рослин при поліпшенні вироджених природних кормових угідь посушливого Степу (ламкоколосник ситниковий, грястиця збірна Київська рання, пирій середній Вітас та їх травосумішки з буркуном білим Еней. Облистяність травостоїв у фазу трубкування складала 58-80%, у фазу цвітіння - 36-60%. Співвідношення злаково-бобового компоненту у період пасовищної стиглості становило 21-35% злаків та 79-65% бобових, а у період сінокісної стиглості – 17-32% злаків та 83-68% бобових. Одновидові та сумісні посіви забезпечили урожайність зеленої маси 18,9-142,4 ц/га з виходом сухої речовини 5,8-38,0 ц/га, кормових одиниць – 4,1-26,2 ц/га та перетравного протеїну – 0,54-3,41 ц/га. Збір сіна складав 16,5-54,3 ц/га. Травостої з пирієм середнім в одновидовому та сумісному посіві з буркуном забезпечили найвищу урожайність зеленої маси – 119,6-142,4 ц/га і сіна - 49,3-54,3 ц/га. Рівень рентабельності на травостоях з пирієм середнім при пасовищному використанні складав 150,7-167,9 %, при сінокісному використанні – 122,1-211,2 %. Найбільш перспективними за кормовою продуктивністю є агроценози з пирієм середнім Вітас та його сумішки з буркуном білим Еней.

  Моделі високопродуктивних кормових агроценозів для годівлі овець з використанням інноваційних сортів багаторічних трав степового екотипу в посушливих умовах Півдня України.

Перспективні моделі кормових агроценозів з посухостійких інноваційних сортів багаторічних трав степового екотипу пирію видовженого Сарматський та грястиці збірної Київська рання з еспарцетом піщаним Смарагд використовують при створенні високопродуктивних кормових агроценозів для годівлі овець в посушливих умовах півдня України. Агроценози у варіантах при співвідношенні злаково-бобового компоненту 100+100% та 100+70% забезпечують найвищу урожайність зеленої маси – 79,5-73,7 ц/га з виходом сухої речовини – 23,8-21,4 ц/га, кормових одиниць – 18,2-14,6 ц/га, перетравного протеїну – 2,29-2,06 ц/га та збір сіна 27,0-25,0 ц/га з найвищим рівнем рентабельності при пасовищному (49,6-38,7%) і сінокісному (53,0-44,5%) використанні.

Спосіб підвищення продуктивності молодняку овець на відгодівлі

     Спосіб ґрунтується на оптимізації  протеїнового живлення  баранців за рівнем розщепленого та нерозщепленого у рубці  протеїну, який повинен становити відповідно 69 та 31% від його загальної кількості. Це забезпечує зростання  на 13% інтенсивності росту молодняку, покращує на 8% конверсію корму на одиницю продукції та поліпшує забійні якості тварин і біологічну цінність м’яса ягнятини.

Норми розщепленого та нерозщепленого протеїну для вівцематок

       Науково обґрунтовано доцільність нормування протеїну  в раціонах вівцематок у період лактації за рівнем розщеплення в рубці. Встановлено, що  вміст розщепленого та нерозщепленого в рубці протеїну в раціоні овець повинен складати  69 та 31% від його загальної кількості. Це сприяє збільшенню на 12% молочності вівцематок, підвищенню на 10% приростів живої маси ягнят та  покращенню на 16% настригу вовни у митому волокні при збереженні у нормі стану здоров’я тварин.

Система повноцінної годівлі молодняку овець м’ясного  напряму продуктивності у різні періоди їх  онтогенезу

Теоретично обґрунтовано механізми формування продуктивних якостей овець м’ясних генотипів під впливом факторів годівлі в різні  періоди онтогенезу тварин. Уточнено потребу підсисних ягнят, баранців на відгодівлі  та ремонтних ярок м’ясних  генотипів в енергії, протеїні та незамінних амінокислотах. Встановлено, що використання уточнених норм для балансування раціонів молодняку овець м’ясного напряму продуктивності сприяє посиленню перебігу метаболічних процесів в організмі тварин,  покращенню біотрансформації корму в продукцію вівчарства та забезпечує зростання на 11-25% інтенсивності росту тварин. З’ясовано, що створені генотипи тварин  на основі асканійської м'ясо вовнової породи, порід тексель та вандей відзначаються вищим рівнем конверсії корму у продукцію вівчарства при поліпшенні їх забійних якостей та біологічної цінності м’яса. 

Модель формування високопродуктивних популяцій овець на основі аналізу генетичної ситуації із застосуванням сучасних засобів інформаційних технологій включає до себе: формування баз даних овець таврійського типу асканійської тонкорунної і цигайської порід; використання розробленої  «Методики оцінки і прогнозу племінної цінності овець» для прогнозу племінної цінності овець методом BLUP, оцінки їх племінної цінності відповідно до рангів відносної племінної цінності, виконання цих оцінок і прогнозів за власною продуктивністю для різних статевовікових груп овець: баранів-плідників, вівцематок, баранчиків і ярок, оцінки баранів-плідників за якістю потомства; урахування генетичних і паратипових (кліматичних, впливу року та місяця народження та ін.) факторів за допомогою розділу Методики, який стосується визначення сили впливу визначеного фактору; урахування бажаних рівнів успадковуваності та повторюваності ознак; використання удосконалених селекційно-генетичних методів у вигляді додаткового окремого або комбінованого використання індексів препотентності баранів-плідників у поєднанні з визначенням рангів оцінки методом BLUP за якістю потомків та оцінками методами дочка-мати і дочка-ровесниця; використання для підвищення ефективності селекції баранів-плідників і вівцематок, які за значеннями рівнів продуктивності відповідають модальному класу М+ та М0.

Інноваційний проект. Виробництво ягнятини та молодої баранини за промислового схрещування.

Інноваційний проект щодо виробництва ягнятини та баранини включає: схрещування баранів ост-фризької породи з вівцематками асканійської тонкорунної породи; використання лікувально-профілактичного препарату «Біосевен»; раннє відлучення ягнят у 2,5-3,0-місячному віці; використання для годівлі тварин неподрібненої зерносуміші; стійлове утримання з обмеженням свободи пересування; зняття тварин з інтенсивної відгодівлі у 5,0-; 6,5- і 8,0-місячному віці; технологічні  вимоги щодо зазначених процесів. Використання розробки забезпечує: формування позитивної шлунково-кишкової мікрофлори тварин, що дозволяє ефективно використовувати кормові засоби при подальшій інтенсивній відгодівлі; одержання у період підсису резистентних ягнят з середньодобовим приростом до 266,7г; живу масу відгодованих тварин у 5,0-міс. віці – 39,2кг; 6,5-міс. віці –47,2 кг, у 8,0-міс. віці –54,4 кг; отримання ягнят із забійною масою у 5,0-міс. віці –15,9 кг; 6,5-міс. віці –20,3 кг; 8,0-міс. віці –25,9 кг; зростання вмісту внутрішньом’язового жиру до 3,77%; зростання конверсії енергії корму в енергію м’ясної продукції на 5,6%.

Впровадження технології виробництва ягнятини та молодої баранини за промислового схрещування забезпечує одержання високоякісної продукції з економічним ефектом 235 грн/гол, не має негативного впливу  на зовнішнє середовище та відповідає вимогам сільськогосподарського виробництва, екологічно безпечна.

Інноваційний проект може бути використаний у вівчарських господарствах різної форми власності.

Технологія виробництва овечого молока та його переробки

Удосконалена технологія машинного доїння вівцематок асканійської каракульської породи овець включає: удосконалену конструкційну схему двохстанкової установки лінійного типу для вівцематок каракульської породи; технологічний спосіб використання кормового засобу «Біоферм»; технологічні  вимоги (регламенти) на процеси підготовки вівцематок асканійської каракульської породи та їх машинного доїння,  переробки молока у розсільні сири (бринзу). Технологія забезпечує: скорочення витрат робочого часу на видоювання однієї тварини; підвищення санітарно-гігієнічних показників молока; зростання середньодобового надою на 27,1%; підвищення синтезу жиру на 34,9%, білку на 29,8%, лактози на 26,0%, зростання вмісту загального білку у сироватці крові на 3,7% та зниження вмісту соматичних клітин у порівнянні з контрольною групою на 21,1%.

Удосконалена технологія виробництва і переробки молока, для вівцематок каракульської породи забезпечує технологічність і уніфікацію процесів доїння, переробки молока та одержання формованого розсільного сиру з економічним ефектом 360 грн/вівцематку.

Використання технології не впливає на зовнішнє середовище, екологічно безпечна.

Технологія доїння і переробки овечого молока може бути використана у вівчарських господарствах різної форми власності де утримують вівцематок каракульської породи.

ГОДІВЛЯ ТВАРИН

1. Рецепти преміксів для вівцематок та ремонтного молодняку овець

  Автори:  Свістула М.М.,  Скрепець В.І., Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

 Розроблено рецепти преміксів, що включають в себе мінеральні елементи та вітаміни,  нестачу яких виявлено в раціонах овець південного регіону України.

 Використання даних преміксів в складі комбікорму (1 % за масою) дозволяє покращити репродуктивні функції вівцематок, підвищити на 8,3% їх молочність, на 7,5% інтенсивність росту ягнят та дозволяє збільшити на 7-11% прирости живої маси ремонтних ярок, зменшити на 6-9% витрати кормів та додатково отримати 17-65 грн./гол.

Розроблені рецепти преміксів можуть використовуватися цехами з виробництва преміксів на комбікормових заводах та господарствами різних форм власності південного регіону України, які займаються вирощуванням овець.

2. РЕЦЕПТИ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ СОРГО

 Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І., Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В.,  Горб С.В.

Одним зі способів здешевлення раціонів свиней, при одночасному забезпеченності повноцінної їх годівлі, у південному регіоні України може стати використання соргових культур.

Рецепти преміксів з підвищеним вмістом сорго передбачають заміну до 50% зернової частини комбікорму для молодняку свиней на відгодівлі зерном сорго.

 Згодовування комбікормів молодняку свиней на відгодівлі  дозволило збільшити на 5% прирости їх живої маси та  здешевити на 8% вартість комбікормів, що забезпечило додаткове одержання прибутку 55 грн./гол.

Розроблені рецепти комбікормів можуть використовуватися комбікормовими заводами та господарствами різних форм власності південного регіону України, які займаються вирощуванням свиней.

3. Рецепти білково-мінеральних добавок для свиней
Із гідробіонтів моря

         Свістула М.М.,  Скрепець В.І., Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В.,  Горб С.В.

Важливим резервом  поповнення потреби тварин у високобілкових кормах, кормовому протеїні та білково-активних речовинах може бути  флора і фауна морів та океанів. Розроблені для різних статево-вікових груп свиней рецепти білково-мінеральних добавок із гідробіонтів містять в собі наступні компоненти: мідійна маса, стулки мідій та зостера.

Включення БМД-М в раціони свиней підвищує на 15% молочність свиноматок та на 10% масу гнізда при відлученні і збільшує на 11% інтенсивність росту ремонтних свинок при покращенні на 7% трансформації кормів у продукцію, що дозволяє одержати додатковий прибуток  95-112 грн./гол.

 Розроблені рецепти білково-мінеральних добавок можуть використовуватися комбікормовими заводами та господарствами різних форм власності південного регіону України, які займаються вирощуванням свиней.

4. РЕЦЕПТИ ПРЕМІКСІВ ДЛЯ СВИНЕЙ

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І., Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В.,  Горб С.В.

Найбільш доцільною формою введення вітамінів, мінералів та інших біологічно-активних речовин в раціони свиней є включення їх до складу преміксів. Розроблені премікси містять оптимізований згідно кормових ресурсів півдня України і потреби тварин вітамінний та мінеральний склад.

Використання розроблених преміксів у годівлі свиней (1% за масою комбікорму) підвищує на 9-11% біотрансформацію корму у продукцію та забезпечує збільшення на 11-13% рівня їх продуктивності, зменшує витрати кормів -  на 8,8% та дозволяє отримати додатково прибуток – 29,3-25,5 грн./гол

Розроблені рецепти преміксів можуть використовуватися комбікормовими заводами та господарствами різних форм власності південного регіону України, які займаються вирощуванням свиней.

5. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ БІОДОСТУПНОСТІ КОРМІВ ДЛЯ ОВЕЦЬ

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

     Для підвищення біотрансформації кормів раціонів вівцематок у продукцію розроблені способи згодовування  мікробіологічного каротину “Вітатон” та ферментно-пробіотичного комплексу “Бацелл”.

Введення  до раціонів вівцематок мікробіологічного каротину збільшує на 6% їх молочність на 3% прирости живої маси ягнят та покращує на 8% інтенсивність росту молодняку овець на відгодівлі при підвищенні на 7% біотрансформації кормів у продукцію. Застосування  ферментно-пробіотичного комплексу «Бацелл» у годівлі вівцематок і ягнят  покращує трансформацію корму у  продукцію, що збільшує на 8% молочність маток та на 9% інтенсивність росту ягнят.

     Розроблені способи підвищення біодоступності кормів можуть використовуватися господарствами різних форм власності південного регіону України, які займаються вирощуванням овець.

6. СИСТЕМА ПОВНОЦІННОЇ ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

Складається із оптимізованих раціонів, асортименту нових кормів, рецептів преміксів, уточнених норм годівлі та способів підвищення біотрансформації кормів.

 Використання даної системи дозволяє збільшити на 12-17% рівень продуктивності тварин, знизити на 10-12% витрати кормів та одержати екологічно чисту продукцію вівчарства.

7. ОПТИМІЗОВАНІ РАЦІОНИ ДЛЯ РЕМОНТНИХ ЯРОК ТА МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ НА ВІДГОДІВЛІ

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

До складу раціонів включено  (за поживністю): сіно злаково-бобове-25-70%; комбікорми - 30-75%. Згодовування даних раціонів забезпечує реалізацію потенціалу продуктивності молодняку овець, що дає можливість підвищити на 12-19% прирости їх живої маси та отримати додатковий прибуток 32-46 грн./гол

8. НОРМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ РЕМОНТНИХ ЯРОК АСКАНІЙСЬКОГО БАГАТОПЛІДНОГО КАРАКУЛЮ

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

Годівля овець за розробленими нормами сприяє поліпшенню інтенсивності обмінних процесів та підвищенню приростів живої маси тварин на14%. Це дає змогу покращити рентабельність вирощування ремонтного молодняка  у вівчарстві на 8%.

9. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ПОЖИВНОСТІ
ГРУБИХ, СОКОВИТИХ, ЗЕЛЕНИХ, КОНЦЕНТРОВАНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ КОРМІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

Використання бази у практичній роботі дає можливість складати збалансовані раціони, відповідно до потреби тварин, для забезпечення повноцінності їх годівлі та планування кормовиробництва.

10. Рецепти кормових добавок і преміксів для балансування раціонів свиней в умовах зони півдня України

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

Розроблена рецептура кормових добавок включає наступні складові: рецепти білково-вітамінно-мінеральних добавок та преміксів підвищеної продуктивної дії для свиноматок, поросят на дорощуванні та молодняку свиней на відгодівлі.
Використання нової рецептури кормових добавок і преміксів у годівлі свиней дозволяє збільшити на 12-16% молочність свиноматок, на 11-20% масу гнізда при відлученні та на 12-15% прирости живої маси молодняку на дорощуванні та відгодівлі.
Включення кормових добавок і преміксів в раціони свиней дозволяє збільшити на 11-20% рівень їх продуктивності, покращити на 11-14% конверсію корму у продукцію та скоротити на 7-10 діб строки відгодівлі тварин
1001\Не впливає на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

11. Норми енергетичного, протеїнового та мінерального живлення мериносових та м'ясо-вовнових овець асканійської селекції

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.
 
Розроблено норми годівлі вівцематок, ремонтного молодняку і молодняку овець на відгодівлі вовнового та м'ясо-вовнового напряму продуктивності асканійської селекції, які включають оптимальний для потреби овець рівень енергії, протеїну та мінеральних елементів.
Вищі за існуючі в Україні аналоги. Балансування раціонів овець за розробленими нормами забезпечує підвищення на 6-17% молочності вівцематок, на 8-11% настригу вовни, збільшення на  9-22% інтенсивності росту ягнят і молодняку під час вирощування та відгодівлі.
Використання розроблених норм годівлі овець асканійської селекції дасть можливість збільшити на 8-22% їх рівень продуктивності, покращити на 9-12% конверсію корму на одиницю продукції і до-зволяє одержати до 40 грн/гол. додаткового прибутку.
1001\Не впливає негативно на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

12. Система повноцінної годівлі овець для виробництва органічної продукції вівчарства

Автори: Свістула М.М., Скрепець В.І. Деменська Н.М.,  Єфремов Д.В., Горб С.В.

Розроблена система повноцінної годівлі овець за вимогами органічного виробництва включає наступні складові: інформаційну базу даних хімічного складу, поживності та екобезпечності органічних кормів зони степу України; раціони годівлі овець, рецепти комбікормів та кормових добавок з максимальним введенням місцевої кормової бази; способи покращення здоров`я тварин та біотрансформації кормів у продукцію вівчарства.
Використання розробленої системи повноцінної годівлі овець забезпечує підвищення на 7-10% молочності вівцематок, на 5-21% інтенсивності росту ягнят та на 6-9% приростів живої маси молодняку овець на відгодівлі
Запровадження даної системи у годівлі овець при органічному виробництві дозволяє підвищити на 15-21% рівень продуктивності тварин та одержати високоякісну органічну продукцію  вівчарства.

13. Методи підвищення трансформації поживних речовин корму у продукцію вівчарства для овець південного регіону України

Розроблені методи підвищення трансформації поживних речовин корму, які грунтуються на корекції ліпідного, амінокислотного і мінерального живлення мериносових та м`ясо-вовнових овець асканійської селекції і включають їх потребу у жирі та лінолевій кислоті, лізині, метіоніні з цистіном, сірці, цинку, кобальті, йоді
Застосування даних методів забезпечує збільшення на 7-21% молочності вівцематок, на 9-15% приростів живої маси ягнят, зростання на 13-16% інтенсивності росту молодняку овець та поліпшення на 4-7% настригів вовни у митому волокні
Використання методів підвищення трансформації поживних речовин корму у продукцію вівчарства дозволяє збільшити на 4-21% рівень продуктивності овець, покращити на 11-15% конверсію корму, одержати до 50 грн/гол додаткового прибутку та отримати високоякісну продукцію вівчарства

14. Норми амінокислотного та мінерального живлення для мериносових овець асканійської селекції

Удосконалені норми незамінних амінокислот та мінералів для ремонтних ярок і баранців на відгодівлі таврійського типу асканійської тонкорунної породи складаються із норм лізину, метіоніну з цистіном, сірки, цинку, кобальту та йоду розроблених з урахуванням віку та живої маси тварин, залежно від вмісту сухої речовини у раціонах
Застосування удосконалених норм амінокислотного та мінерального живлення при балансуванні раціонів ремонтних ярок та баранців на відгодівлі таврійського типу асканійської тонкорунної породи, порівняно з існуючими нормами, сприяє посиленню перебігу метаболічних процесів в їх організмі, що забезпечує зростання на 16% інтенсивності росту молодняку овець, підвищення на 6% настригу вовни, поліпшення забійних якостей  та одержання високоякісної  продукції вівчарства
Використання скорегованої потреби у незамінних амінокислотах та мінералах при годівлі молодняку мериносових овець асканійської селекції дозволяє збільшити на 16% прирости живої маси тварин, покращити на 11-12% конверсію кормів у продукцію та скоротити на 16 діб період відгодівлі баранців

БІОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН

1. МЕТОДИКА КУЛЬТИВУВАННЯ ПОЗА ОРГАНІЗМОМ ПРИЖИТТЄВО ВИЛУЧЕНИХ ООЦИТІВ ОВЕЦЬ

Автор: Лобачова І.В.

Передбачає мейотичне дозрівання у середовищі ТС-199 з додаванням ХГ, естрадіолу, сироваткового альбуміну, пірувату натрію і 1% фетальної сироватки теляти,  запліднення у середовищі Віттена з додаванням альбуміну і 0,5% фетальної сироватки, дорощування у середовищі SOF з додаванням зростаючих концентрацій фетальної сироватки. Сприяє отриманню 50-56 % клітин з поділом і 30-37 % ранніх зародків.

2, МЕТОДИКА ВИДІЛЕННЯ α- і β-ГЛОБУЛІНІВ ІЗ СИРОВАТКИ КРОВІ ОВЕЦЬ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ООЦИТІВ ПОЗА ОРГАНІЗМОМ

Автор: Лобачова І.В.

Ґрунтується на проведенні послідовного осадження фракцій фосфатними розчинами, центрифугуванні, діалізі проти фізіологічного розчина і висушування.

3, МЕТОД ДІАГНОСТИКИ СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВІВЦЕМАТОК У ПАРУВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Автори: Лобачова І.В.,  Жулінська О.С.

Основою подальшого нарощування та вдосконалення існуючого поголів'я овець є контроль за відтворною функцією овець та овечих отар. Але він не можливий без дослідження репродуктивної функції. На сьогодні не розроблено методу обстеження статевої системи вівцематок, який поєднував би у собі доступність, та універсальність, можливість застосовувати його як на виробництві, так і з дослідницькою метою. Існує нагальна потреба у розробці методу швидкої оцінки стану репродуктивної системи вівцематок, яким є метод вагінального мазка, адаптовану методику виконання та застосування якого для овець розроблено у лабораторії біології відтворення сільськогосподарських тварин ІТСР «Асканія-Нова».

Метод вагінального мазка дозволяє оцінити стан репродуктивної системи, зокрема, епітеліальних тканин статевих органів, і таким чином прогнозувати готовність до осіменіння індивідуально для кожної тварини і маточної отари в цілому.

Дана розробка грунтується на аналізі цитологічного матеріалу, який відбирають безпосередньо перед введенням сперми (перед штучним осіменінням або перед контактом вівці з плідником при ручному паруванні). На основі цитологічного аналізу вагінальних мазків роблять висновок про відсутність або характер відхилення у репродуктивній системі вівці. Відповідно до діагнозу тварин мітять, виділяють у окремий загін і проводять комплексну терапію. Надалі спостерігають за тривалістю статевого циклу у разі перегулу, часом прояву наступної статевої охоти та запліднюваністю у наступні 1-2 фіксовані статеві охоти (за ознакою відсутності наступної статевої охоти). Метод вагінального мазка дає можливість за один парувальний сезон у племінних отарах виявити проблемних тварин, яких ізолюють для подальшого лікування або для вибракування, що суттєво скорочує витрати на утримання  вівцематок у зимово-весняний період та витрати від недоотримання життєздатного приплоду. За короткий час стає можливим оздоровлення маточної отари, що суттєво підвищує відтворюваність поголів’я.

4. МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЛИБОКОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ СПЕРМИ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ

Автори: Лобачова І.В.,  Шинкаренко І. С., Свістула М. М.

 Розробкою передбачається проведення  заходів на етапах підготовки баранів-плідників, отримання, обробки, консервації та деконсервації сперми, за рахунок:

1) покращення рівня і якості годівлі з обов’язковим уведенням до раціону біологічно активних речовин;

2) вдосконалення складу кріопротекторних середовищ, способів фасування і режимів заморожування-заморожування;

3) застосування внутрішньоматкового (лапапроскопічного) осіменіння.

Розробка пропонується для племінних вівчарських підприємств різної форми власності, біотехнологічних лабораторій з відтворення с/г тварин, навчальних учбових закладів по підготовці спеціалістів ветеринарної медицини та зоотехніків.

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ШТУЧНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ СТАТЕВОЇ ОХОТИ У ОВЕЦЬ

Автори: Лобачова І.В.,  Жулінська О.С.

Розробка містить схеми стимулювання статевої охоти у різні сезони року із застосуванням ефективних комбінацій прогестинів, гонадотропінів, простагландину, люліберину тощо. Основна частина цих схем розроблена та відпрацьована на достатній кількості овець з урахуванням сезону, методів парування (природне гаремне, штучне осіменіння нативною та замороженою спермою). Наведено перелік сучасних препаратів для проведення штучної стимуляції статевої охоти у овець. Наведені схеми організацію робіт у різні періоди статевої активності овець та викладена схема «три окоти за два роки».

Розробка пропонується для племінних вівчарських підприємств різної форми власності, біотехнологічних лабораторій з відтворення с/г тварин, навчальних учбових закладів по підготовці спеціалістів ветеринарної медицини та зоотехніків.

6. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОРМОНАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ СУПЕРОВУЛЯЦІЇ У ОВЕЦЬ

Автори: Лобачова І.В., Жулінська О.С.

Розробка включає сезоннокореговані схеми стимуляції суперовуляції з сумісним застосуванням гестагенних, гонадотропних і нейротропних речовин. Для ініціювання в анестральний сезон відновлення статевої активності імітують умови, характерні для початку естрального періоду. Для цього організм на початку гормональної обробки (під час анестрального періоду) насичують катехоламінами, які вводять у складі вагінальних песаріїв. Також тварин піддають пресакральній новокаїновій блокаді. Таким чином підвищується рівень гормональної реакції на наступну обробку гонадотропінами і покращується якість вилучених ембріонів.

Розробка включає використання напівхірургічного способу вилучення і пересадки ембріонів, за яким  знижується травматизм та виникнення післяопераційних ускладнень, суттєво зростає відсоток вилучених зародків і мінімізуються непередбачувані їх втрати у ході вимивання. Цей самий спосіб рекомендовано і при пересаджуванні ембріонів. При такому способі контролюється введення середовища з пересаджуваним ембріоном у порожнину рогу, і часу на саму процедуру введення зародків у матку реципієнта затрачається набагато менше, що дуже важливо для мінімізації контактування зародка із факторами зовнішнього середовища.

Розробка пропонується для племінних вівчарських підприємств різної форми власності, біотехнологічних лабораторій з відтворення с/г тварин, навчальних учбових закладів по підготовці спеціалістів ветеринарної медицини та зоотехніків.

7. МЕТОДИКА ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ОВЕЦЬ

Автори: Лобачова І.В.,  Жулінська О.С.,  Михайлова І.Г.

 Методика МОЕТ (multi ovulation embryo transfer) полягає у здатності ранніх зародків, які вилучили із статевих шляхів однієї тварини (донора), повноцінно розвиватися у шляхах тварини-реципієнта. Методикою передбачено комплекс заходів, які включають:

  • відбір донорів та реципієнтів,
  • гормональну стимуляцію суперовуляції у тварин-донорів та нові прийоми підвищення ефективності її проведення (час та схеми),
  • способи осіменіння донорів,
  • гормональну стимуляція статевої охоти у реципієнтів,
  • різні способи вилучення ембріонів (лапароскопічний, напівхірургічний, хірургічний) та їх оцінку,
  • проміжне культивування ембріонів,
  • заморожування ембріонів різними способами для довгострокового їх зберігання у рідкому азоті,
  • техніку пересадки ембріонів різними способами (лапароскопічний, напівхірургічний, хірургічний);
  • визначення результатів трансплантації та отримання нащадків-трансплантантів.

В методиці висвітлено ветеринарні і зоотехнічні вимоги до ембріонів, сперми  та тварин.

Розробка пропонується для племінних вівчарських підприємств різної форми власності, біотехнологічних лабораторій з відтворення с/г тварин, навчальних учбових закладів по підготовці спеціалістів ветеринарної медицини та зоотехніків.

8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВАГІНАЛЬНОГО МАЗКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВІВЦЕ-МАТОК У ПАРУВАЛЬНИЙ СЕЗОН

Автори: Жулинська О.С., Лобачова І.В.

Ґрунтуються на аналізі розподілу епітеліальних клітин у вагінальному мазку вівцематок і використовується при аналізі підготовленості тварин до парувальної кампанії, виявленні гінекологічних захворювань, прогнозуванні результативності осіменіння.

9. Комплексна система регулювання репродукцією овець

Автори: Жулiнська О.С., Лобачова І.В.


Включає комплексне застосування вдосконалених прийомів діагностування стану репродуктивних органів вівцематок, способів корекції репродуктивного і фізіологічного стану овець різних вікових і статевих груп обробкою тварин сумішшю гормональних та нейтротропних речовин, а також тканинними препаратами з овечої плаценти, вдосконалену організацію штучного осіменіння нативною та глибокозамороженою спермою
Порівняно з традиційною схемою контролювання репродукцією овець  розроблена система сприяє підвищенню темпів відтворення овець на 4 7 %, збереженості молодняку на 5 8 %. Науково-технічний рівень продукції відповідає кращим світовим.
Сприяє отриманню економічного ефекту 15-20 грн. на  тварину на рік

10. Спосіб зменшення негативного впливу зовнішніх чинників на відтворні якості баранів-плідників

Автори: Лобачова І, В., Жулінська О. С.

Застосовується на початку анестрального сезону і включає триразову обробку баранів-плідників  тканинним препаратом із овечої плаценти.  Сприяє подовженню терміну отримання якісної спер-мопродукції в анестральний період на 15-20 діб.
Сприяє подовженню терміну отримання якісної спермопродукції в анестральний період на 15-20 діб. Науково-технічний рівень продукції відповідає кращим вітчизняним аналогам.
Сприяє отриманню економічного ефекту 600-900 грн. на плідника на рік.

11. Спосіб підвищення запліднюваності овець
Автори: Лобачова І, В., Жулінська О. С.
Застосовується в анестральний сезон і включає дворазову обробку вівцематок  тканинним препаратом із овечої плаценти
Сприяє підвищенню частки тварин, які під час наступного парувального сезону проявляють ознаки статевої охоти, на 2,45 14,7%  і частки тварин, які у наступному ягняться, на 7,61 15,7 %. Прототипів не виявлено. Науково-технічний рівень продукції відповідає кращим вітчизняним розробкам.
Сприяє отриманню економічного ефекту 20-45 грн. на  вівцематку на рік.

12. Методика отримання ембріонів ссавців поза організмом

Включає використання при процедурах мейотичного дозрівання та інсемінації ооцитів і дорощування передбачуваних зигот і ранніх ембріонів культуральних середовищ, оптимізованих за вмістом енергетичних, гормональних і білкових речовин, застосування двоетапної схеми дорощування передбачуваних зигот і ранніх ембріонів.
Показник мейотичного дозрівання сягає 85-93 % від кількості культивованих ооцитів, ефективність in vitro дорощування інсемінованих ооцитів та передбачуваних зигот за показником формування 32-64-бластомерних зародків відмінної якості 60 % від загальної кількості культивованих ооцитів. Дозволяє використовувати при отриманні ембріонів овець ооцити, які вилучають лапароскопічно і які мають зменшену кількість кумулюсних клітин.
Очікуваний економічний ефект впровадження методики при використанні її на племінній отарі за умови застосування комплексної схеми підготовки вівцематок (патент на корисну модель 63995), зажиттєвого способу отримання ооцитів, пересадки 2-3 отриманих зародка на вівцематку, 15-20%-ного рівня приживлення пересаджених in vitro ембріонів та  кількості отримання додаткових ягнят на одну племінну вівцематку - 1-1,2 голів становить 25-30 грн. на одну племінну вівцематку на рік.


13. Асканійська технологія  заморожування сперми баранів-плідників у пайєтах

Включає процедуру двоетапного розбавлення свіжоотриманої сперми  кріопротекторними розчинами вдосконаленого складу, скорочення етапу еквілібрації розбавленої сперми до 1 години.
\Скорочує час від отримання сперми до її заморожування, сприяє збереженню показника активності після розморожування на рівні 3,75±0,17 балів, заплідненню 35-50 % вівцематок при одноразовому введенні сперми.
Сприяє отриманню економічного ефекту 15-18 грн. на  тварину на рік.
Не впливає на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

14. Система регулювання репродукцією овець

Включає прийоми корекції репродуктивного та фізіологічного стану овець різних вікових і статевих груп, сезонно адаптовані схеми стимуляції статевих функцій вівцематок, вдосконалену схему робіт зі штучного осіменіння свіжоотриманою та заморожено/розмороженою спермою.
Впровадження аналізу піхвових виділень дозволяє під час ягніння тварин своєчасно виявляти вівцематок з субінволюцією матки і запаленнями статевих органів і призначити відповідне профілактичне та симптоматичне лікування. Впровадження гормональних і негормональних схем корекції репродуктивного статусу дозволяє приурочити ягніння вівематок до певного часу. Впровадження прийомів попередження погіршення якості сперми баранів в анестральний сезон сприяє подовженню терміну отримання якісної спермопродукції і дозволяє додатково заморозити по 30-45 спермодоз від барана-плідника. Впровадження прогресивної організації пункту штучного осіменіння дозволяє прискорити процедуру осіменіння вівцематок, поліпшити умови осіменіння, зменшити фізичне навантаження на обслуговуючий персонал.
Сприяє підвищенню темпів відтворення на 3-5 %, збереженості молодняку на 5-8 %, отриманню економічного ефекту 15-18 грн. на  тварину на рік.
Не впливає на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

 

15. Спосіб ізолювання бластомерів ранніх ембріонів ссавців із прозорої оболонки

 

Передбачає витримку ранніх ембріонів у розчині протеїнази К з запинкою лізису переносом у розчин БСА. Зручність маніпуляцій з можливістю візуального контролю процесу лізису прозорої оболонки.   Зручність маніпуляцій з ембріонами з можливістю візуального контролю процесу лізису прозорої оболонки. Не перешкоджає наступній агрегації бластомерів. Не потребує придбання або наявності кошторисної мікроманіпуляційної техніки.

СЕЛЕКЦІЯ У ВІВЧАРСТВІ

1. ТЕХНОЛОГІЯ СЕЛЕКЦІЇ ЦИГАЙСЬКИХ ОВЕЦЬ

Автори: Жарук П.Г., Заруба К.В.

Включає:  методичні прийоми селекції в різних категоріях господарств з урахуванням їх генетичної структури та чисельності;  принципи розподілу генетичних ресурсів в залежності від еколого- географічних та економічних умов господарювання;   методичні прийоми оцінки продуктивних та племінних якостей тварин;  економічне обґрунтування рівнів продуктивності тварин та технологічного забезпечення.

2. СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЇ В НЕЧИСЛЕНИХ ЗАКРИТИХ ПОПУЛЯЦІЙ АСКАНІЙСЬКИХ КРОСБРЕДІВ І АСКАНІЙСЬКИХ ЧОРНОГОЛОВИХ ОВЕЦЬ

Автори: Польска П.І., Калащук Г.П.

Система селекції в нечисленних закритих популяціях асканійських кросбредів і асканійських чорноголових з оптимізованою генеалогічною структурою (8 ліній і 26 споріднених груп)  включає методичні основи створення і використання видатних генотипів і цілий спектр селекційних і технологічних прийомів з урахуванням негативного впливу паратипових факторів, ветеринарних і організаційно-господарських заходів.

3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ ОВЕЦЬ РІЗНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ

Автори: Горлов А.І. Івіна К.А., Мокеєв І.О. Чічаєва О.П.

Дозволяє визначити  особливості генофонду, оцінити рівень генетичної консолідації і диференціації племінних стад, а також специфіку мікроеволюційних процесів у них. Це дає можливість оптимізувати параметри генофондів у популяціях овець, що сприяє ефективному здійсненню системи заходів з моніторингу, збереження і раціонального використання генетичних ресурсів, зниженню екологічного пресингу на навколишнє середовище і зменшенню витрат на результативне відтворення поголів’я.

4. СИСТЕМА ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУ ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ  ПАРАМЕТРІВ В СТАДАХ ОВЕЦЬ

Автори: Горлов А.І. Івіна К.А., Мокеєв І.О. Чічаєва О.П.

Система у вигляді загального алгоритму, яка дає можливість визначати селекційно-генетичну  ситуацію в стадах овець суб’єктів племінних справ будь-якого рівня без обмеження кількості поголів’я. Це робить результати порівняльними і наблизить процес оцінки до стандарту. Розроблено модель організації та функціонування системи централізованого племінного обліку та селекції у вівчарстві, яка включає: комп'ютерну систему автоматизованої обробки даних племінного обліку на базі існуючих та нових комп'ютерних програм; базу даних овець різних напрямів продуктивності, адаптовану до потреб централізованого племінного обліку; методичні засади селекційно-племінної роботи відповідно до визначених пріоритетних напрямів продуктивності овець вітчизняної селекції.

5. Модель організації та функціонування системи централізованого племінного обліку та селекції  у вівчарстві

 Автори: Горлов А.І. Івіна К.А., Мокеєв І.О. Чічаєва О.П.

Повна автоматизація  обліку  та  документообігу   в суб'єктах племінної справи у вівчарстві відповідно до законодавства України  та вимог  ЄС. Забезпечення оптимальності селекційного процесу за рахунок прийняття своєчасних глибоко обґрунтованих рішень . Покрашення умов  праці за рахунок звільнення фахівців від рутинної роботи. Повна автоматизація  обліку  та  документообігу   в суб'єктах племінної справи у вівчарстві відповідно до законодавства України  та вимог  ЄС. Забезпечення оптимальності селекційного процесу за рахунок прийняття своєчасних глибоко обґрунтованих рішень . Покрашення умов  праці за рахунок звільнення фахівців від рутинної роботи. Науково-технічний рівень відповідає кращім вітчизнянім та зарубіжнім аналогам.
5636\Запровадження розробки у племінному секторі галузі забезпечує підвищення рівня продуктивності овець в регіоні на 10-15%, при загальному економічному ефекті 32,0 грн. на голову, або 16,0 млн. грн. на поголів'ї 30,0 тис. голів у регіоні.
Впровадження розроблених методичних прийомів селекційно-племінної роботи у вівчарстві забезпечить отримання екологічно чистої продукції вівчарства.

6.  Методологія оцінки племінної цінності тварин та визначення генетичних змін в популяціях овець різних напрямів продуктивності півдня України

Лінійна модель оцінки племінної цінності овець різних напрямів продуктивності півдня України включає методику оцінки баранів-плідників виробнику за якістю потомства, методика визначення динаміки генетичних змін в популяціях овець різного напрямку продуктивності та методикаекономічної оцінки овець в залежності від їх племінної цінності.
Застосування розробки забезпечує процес селекції овець об'єктивними даними  експертної оцінки тварин, прогнозованої та фактичної племінної цінності та механізмом визначення економічної цінності племінної продукції.
Впровадження елементів  методології в селекційному процесі сприятиме прискоренню якісного поліпшення вітчизняних порід овець, підвищенню рівня генетичного потенціалу продуктивності та забезпечить річний ефект селекції на рівні 1-2%.

7. Селекційна модель для порід овець південного регіону України у напрямі підвищення їх м'ясної продуктивності

Удосконалено селекційну модель для порід  овець південного регіону України  у напрямі  підвищення їх м'ясної продуктивності; сформовано у провідних племінних господарствах півдня України селекційні групи овець різних напрямів продуктивності з підвищеним рівнем м'ясної продуктивності; удосконалено бази даних племінного обліку овець м'ясного напряму продуктивності; розроблено комп'ютерну системи управління селекційним процесом у м'ясному вівчарстві
Автоматизація обліку та документообігу  при розведенні овець м'ясного напряму продуктивності відповідно до законодавства України. Забезпечення оптимальності селекційного процесу за рахунок прийняття своєчасних  обґрунтованих рішень. Покращення умов праці за рахунок звільнення фахівців від рутинної роботи.
Економічний ефект від впровадження селекційної моделі  для порід овець південного регіону України у напрямі підвищення їх м'ясної продуктивності становить 112-144 грн. на 1 голову в рік.
Впровадження удосконаленої селекційної моделі для порід  овець південного регіону України  забезпечить отримання екологічно чистої продукції ягнятини та молодої баранини.

СЕЛЕКЦІЯ У СВИНАРСТВІ

1. ЗАВОДСЬКА ЛІНІЯ ШУМА М’ЯСНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ

Автори: Шульга Ю.І.,  Маслюк А.М.

Завершена наукова розробка “Заводська лінія Шума м’ясного напрямку продуктивності української степової білої породи свиней” відповідає сучасним світовим тенденціям розвитку свинарства, параметрам технічного завдання, цільового та бонітувального стандартів. За рівнем продуктивності не поступається кращим м’ясним породам вітчизняної та зарубіжної селекції.

Селекційне досягнення „Заводська лінія Шума м’ясного напрямку продуктивності української степової білої породи свиней” рекомендовано до впровадження Переваги інноваційного селекційного досягнення перед існуючими лініями м’ясних свиней, що розводяться в Україні, полягають у наступному - заводська лінія Шума  української степової білої породи свиней перевершує стандарт породи за скороспілістю на 9,7 діб, або 4,6%, площею “м’язового вічка” – на 6,7 см2 (17,3%), виходом м’яса в туші – на 3,8%. Вартість додаткової продукції від 100 голів на відгодівлі становить 4658,3 грн.

     Рекомендована для племінних та товарних господарств усіх форм власності.

2. ЗАВОДСЬКА ЛІНІЯ ЦЕНТА М’ЯСНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ

Автори: Шульга Ю.І.

Переваги інноваційного селекційного досягнення перед існуючими лініями м’ясних свиней, що розводяться в Україні, полягають у наступному:

- тварини заводської лінії Цента української м’ясної породи свиней перевершують стандарт породи  за скороспілістю  на 13,5 діб, або 6,6%, довжиною напівтуші – на 3,2 см2 (3,3%), площею “м’язового вічка” – на 3,5 см2 (9,1%), виходом м’яса в туші – на 1,8%.

Вартість додаткової продукції  від 100 голів на відгодівлі становить 2287,0 грн.

     Заводська лінія Цента м’ясного напрямку продуктивності в українській м’ясній породі свиней відповідає сучасним світовим тенденціям розвитку свинарства, параметрам технічного завдання, цільового та бонітувального стандартів. За рівнем продуктивності не поступається кращим м’ясним породам вітчизняної та зарубіжної селекції.

Селекційне досягнення «Заводська лінія Цента м’ясного напрямку продуктивності української м’ясної породи свиней» рекомендовано до впровадження у виробництво в господарствах усіх форм власності.

3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОРІД СВИНЕЙ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В СИСТЕМАХ СХРЕЩУВАННЯ ТА ГІБРИДИЗАЦІЇ

Автори: Шульга Ю.І., Дудка О.І., Маслюк А.М.

Базується на використанні комплексу науково-методичних прийомів з метою отримання товарних гібридів при поєднанні порід свиней різного напрямку продуктивності.

   Вартість додаткової продукції в розрахунку на 100 голів відгодівельного молодняку – 10138,50 грн.

4. МЕТОД ЗБЕРЕЖЕННЯ РІВНЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ В
МАЛОЧИСЕЛЬНИХ ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ СВИНЕЙ
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ

Автор: Герасименко В.В. Скрепець К.В.

На основі імуногенетичного типування плідників та свиноматок, а також визначення особливостей індивідуальних генотипів тварин, по кожному можливому варіанту їх парування розраховують очікувані значення рівня гетерозиготності нащадків за комплексом генетичних систем маркерних генів.

При складанні схеми підборів батьківських пар оптимальними вважаються такі варіанти, при котрих очікується одержання нащадків з підвищеними середніми по гнізду значеннями рівня гетерозиготності за комплексом локусів.

Імуногенетичними дослідженнями, проведеними на 425 поросятах української степової рябої та української степової білої порід, що належали до 50 гнізд, встановлено, що коефіцієнт кореляції поміж останніми показниками та фактично спостережуваними по гніздам середніми значеннями рівня гетерозиготності поросят був достатньо високим (+ 0,773 ± 0,09) та відповідав третьому порогу вірогідності (р< 0,001). Тому використання запропонованого методу індивідуального підбору батьківських пар свиней за генотипом є доволі ефективним заходом для збереження рівня генетичного поліморфізму в малочисельних локальних популяціях свиней, використання якого забезпечує зростання середніх за комплексом локусів значень частки гетерозигот на локус на протязі одного покоління в порівнянні з середніми по стаду на 9,2-18,6 %.

5. Оцінка селекційної ситуації та відпрацювання системи збору селекційної інформації основних порід свиней південного регіону

Автори: Шульга Ю. І.,  Дудка О.І.

Електронна база даних налічує 934 голови української степової білої породи свиней чотирьох племінних господарств: племзавод ДПДГ "Каховське", племрепродуктори: ДПДГ "Асканія-Нова", ПАТ "Волна", та 755 голови української мясної породи племрепродуктора ДПДГ "Асканія-Нова". Тварини отримали оцінку племінної цінності методом BLUP, що дало змогу підвищити скороспілість у нащадків на 3,2-3,5%, а товщину шпику знизити на 7,0-11,2%

Вартість додаткової продукції від реалізації в живій вазі 100 голів молодняку української степової білої породи становить 3574 грн., української мясної - 3869 грн.

6. Система селекції в племінних стадах свиней Херсонської області з використанням індексної оцінки методом BLUP

Удосконалена система селекції свиней (оцінки племінної цінності тварин як традиційними методами, так і методом BLUP) з використанням автоматизованої бази  даних продуктивних якостей тварин провідних стад південного регіону
Забезпечує  зниження віку досягнення живої маси 100 кг та товщини шпику молодняку в стадах української степової білої породи  на 2,7 доби і 2,9 мм, в  українській м'ясній - 6,4 діб  і 3,1 мм та підвищення багатоплідності  свиноматок в обох стадах на 1,9 та 1,7 гол. Науково-технічний рівень продукції відповідає кращим вітчизняним розробкам
Вартість додаткової продукції від реалізації в живій вазі 100 голів молодняку української степової білої породи становить 8100 грн, української м'ясної - 8700 грн. Економічний ефект на одну введену в основне стадо свиноматку  становить по  українській степовій білій породі  5466 грн та  українській м'ясній -  4879 гривень

ЕКОНОМІКА

1. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ВІВЧАРСТВА

Автори: Жарук Л.В., Шелест Л.С.

Складові механізму:  наукове обґрунтування фінансових витрат на утримання овець; розподіл фінансових витрат між основною і побічною продукцією в залежності від кон’юнктури ринку;  встановлення базової ціни на різні види продукції вівчарства; визначення порогу рентабельності різних видів продукції в залежності від попиту на неї; визначення ринкової ціни на продукцію вівчарства. Впровадження базової ціни забезпечує прибутковий рівень ведення галузі на рівні 10-15 %.

2. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВІВЧАРСТВА

Автори: Жарук Л.В., Шелест Л.С.

Включає перелік взаємопов’язаних організаційних і економічних складових та їх параметри, системне використання, яких дозволить досягти беззбиткового рівня ведення галузі.

3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОН’ЮНКТУРНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ТВАРИННИЦТВІ

Автори: Жарук Л.В., Тараненко В.П. Смєнова О.В.

Включають: методику проведення патенто-кон’юнктурних досліджень, анкетування споживачів наукоємної продукції, метод оцінки переваг над аналогами, дослідження щодо визначення конкурентоспроможності науково-технічних розробок і попиту на них та  аналіз комерціалізації інновацій.

ТЕХНОЛОГІЯ ВІВЧАРСТВА

1. КОНЦЕПЦІЯ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА В ПРОЦЕСАХ ЇЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ

Автори: Горлова О.Д., Яковчук В.С., Тетерятник Е.Е., Попов, Денисова В.Д..

Включає: класифікацію втрат усіх видів продукції галузі; методики визначення кількісних і якісних втрат; ресурсоощадні технології скорочення втрат  та науково обґрунтовує їх поєднання.

2. РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА В ПРОЦЕСАХ ЇЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ

Автори: Горлова О.Д., Яковчук В.С., Тетерятник Е.Е., Попов М.Ф. Денисова В.Д.

Ресурсоощадні технології, технологічні способи скорочення втрат в процесах відтворення, одержання, вирощування та відгодівлі молодняка овець, які забезпечують скорочення втрат на 30-38% при  підвищенні інтенсивності відгодівлі ягнят на 16-21%, конвертації сировини на 5,6-10,9%; при виробництві та переробці овечого молока з використанням  розробленої доїльної установки «Асканія-2», яка забезпечує скорочення кількісних і якісних втрат до 15-17%; в процесах виробництва,  стриження, сортування, зберігання, первинної та глибокої переробки з використанням експериментальної технологічної лінії тріпання, миття, сушіння, чесання в топс, які забезпечують скорочення втрат в процесі виробництва до 26-47%, переробки до 36,0%, при зниженні енерговитрат на 43,5% та ресурсовитрат на 38,8%;  скорочення якісних втрат овчин, шкірсировини і смушків в процесах виробництва, первинної обробки та їх збереження з використанням нових технічних засобів (знімача, ножа, станку для очищення шкурок) та технологічних способів консервування, які забезпечують скорочення якісних втрат в цих процесах на 15-18% за рахунок підвищення сортності сировини.

3. Безвідходні маловитратні технології виробництва і переробки продукції вівчарства з використанням новітніх технічних засобів, конструкційно-технологічних рішень та підвищенням рівня конвертації сировини

Автори: Горлова О.Д., Яковчук В.С.

Безвідходні маловитратні технології виробництва і переробки продукції вівчарства з використанням новітніх технічних засобів, конструкційно-технологічних рішень та підвищенням рівня конвертації сировини, яка включає: нову безвідходну маловитратну технологію одержання 1,5 ягніння на рік;  нову маловитратну технологію потокового виробництва ягнятини і молодої баранини; маловитратні технології виробництва і переробким екологічно чистого молока на основі новітніх технічних засобів з технологічним модулем; технологічні і ветеринарні вимоги (регламенти) на технологічні процеси
Безвідходні маловитратні технології виробництва і переробки продукції вівчарства з використанням новітніх технічних засобів забезпечують: одержання 3-х ягнінь за два роки (147 ягнят на 100 вівцематок щорічно); потокове виробництво ягнятини і молодої баранини (щорічно 35-40 кг/вівцематку);  машинне доїння овець з отриманням  формованої бринзи з економічним ефектом від реалізації м'яса і бринзи - 320 грн і 165 грн відповідно в розрахунку на вівцематку
1001\Не впливає на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

4. Нова  безвідходна маловитратна технологія  інтенсивного відтворення (1,5 ягніння на рік), одержання, вирощування резистентних ягнят з використанням технологічних регламентів при підвищенні рівня конвертації кормових засобів

Автори: Горлова О.Д., Яковчук В.С.

Нова  безвідходної маловитратної технології інтенсивного відтворення (1,5 ягніння на рік), одержання, вирощування резистентних ягнят з використанням технологічних регламентів при підвищенні рівня конвертації кормових засобів, яка включає: раннє у 2,0 міс. віці відлучення ягнят від вівцематок; гормональну стимуляцію статевої охоти вівцематок за трьома циклами; технологічні і ветеринарні вимоги (регламенти) одержання та вирощування резистентних ягнят
5635\Не має аналогів в Україні
Нова  безвідходна маловитратна технологія інтенсивного відтворення (1,5 ягніння на рік) переважає існуючу на 54,2% (при отриманні 147 ягнят на 100 вівцематок) з економічним ефектом 145 грн в розрахунку на вівцематку
1001\Не вплине на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

5. Маловитратна технологія виробництва і переробки екологічно чистого молока згідно вимог Євростандартів на основі новітніх технологічних засобів та багатофункціонального технологічного модуля

Автори: Горлова О.Д., Яковчук В.С.

Маловитратна технологія    виробництва і переробки екологічно чистого молока згідно вимог Євростандартів на основі новітніх технологічних засобів та багатофункціонального технологічного модуля, яка включає: машинне доїння овець на новій установці лінійного типу за технологічним модулем; переробку молока у розсільну бринзу з використанням різних заквасочних культур та технологічного устаткування для формування і самопресування сирної маси; технологічні і ветеринарні вимоги на процеси
Не має аналогів в Україні
Маловитратна технологія  виробництва і переробки екологічно чистого молока згідно вимог Євростандартыв на основі новітніх технічних засобів та багатофункціонального модуля забезпечує технологічність і уніфікацію процесів доїння і переробки з продуктивністю установки до 120 гол./год при одержанні формованого розсільного сиру, уникненні втрат сирної маси та отриманні інноваційної продукції з економічним ефектом 165 грн/вівцематку
Не впливає на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

6. Нова  маловитратна технологія  потокового виробництва ягнятини і молодої баранини згідно вимог Євростандартів при підвищенні рівня конвертації кормових засобів
Автори: Горлова О.Д., Яковчук В.С.
Нова  маловитратної технології   потокового виробництва ягнятини і молодої баранини згідно вимог Євростандартів при підвищенні конвертації кормових засобів, яка включає: вирощування ягнят, отриманих згідно технології здійснення 1,5 ягніння на рік; три цикли інтенсивної відгодівлі ягнят; різні строки відгодівлі їх до 6,5 і 8,0 міс. віку; технологічні і ветеринарні вимоги (регламенти) інтенсивної відгодівлі тварин і забезпечує потоковість виробництва мяса протягом року
Не має аналогів в Україні
Нова  маловитратна технологія потокового виробництва ягнятини та молодої баранини забезпечує отримання в розрахунку на вівцематку до 35-40 кг мяса за якістю згідно Євростандартів і переважає існуючу на 60-65% з економічним ефектом 320 грн/гол.
1001\Не впливає на зовнішнє середовище, екологічно безпечна

7. Інноваційні технології органічного виробництва продукції вівчарства

Інноваційні технології органічного виробництва продукції вівчарства, які включають: технологію органічного виробництва ягнятини і молодої ба-ранини при вирощуванні та відгодівлі резистентних ягнят на базі екологічно безпечного утримання; технологію органічного виробництва і переробки молока в продукти харчування з використанням екологічно чистих кормів при пасовищному утриманні; технологію органічного виробництва вовни на основі застосування визначених технологічних і ветеринарних вимог; технологію первинної обробки, консервування, зберігання овчин, смушків і ягнячих шкурок з використанням екологічно безпечних природних речовин мінерального та органічного походження.
Не має аналогів в Україні.
Інноваційні технології органічного виробництва продукції вівчарства при впровадженні забезпечують одержання високоякісної продукції при зростанні її реалізаційних цін та збереженні в нормі здоров'я тварин з отриманням за рахунок цього економічного ефекту на вівцю у рік до 175-200 грн.

8. Інноваційний проект. Виробництво ягнятини з використанням інтенсивної технології відтворення та відгодівлі овець

Інноваційна технологія отримання високоякісної ягнятини від молодня-ку овець включає: технологію інтенсивного відтворення з одержанням трьох ягнінь за два роки; технологію вирощування резистентних ягнят у період підсису; технологію інтенсивної відгодівлі ягнят до 5,0-міс віку. Запропонована технологія забезпечує: відтворювальну здатність вівцематок з отриманням до 82,8 % об'ягнившихся тварин при виході ягнят 204,8 % та їх збереженості до 90,7 %; підвищення продуктивності та зростання середньодобових приростів до 217 г; підвищення забійної маси у 5,0-місячному віці до 19,5кг; зростання забійного виходу до 48,2%; коефіцієнту конверсії енергії кормів в енергію м'ясної продукції на 13,9%; відгодівлю ягнят до 5,0-місячного віку живою масою 40,5 кг при першій категорії вгодованості і стандартних тушках; підвищення м'ясних якостей тушок за рахунок зростання у м'ясі внутрішньом'язового жиру до 3,57%.
Не має аналогів в Україні
нноваційна технологія виробництва ягнятини при впровадженні забезпечує одержання високоякісної продукції при зростанні її реалізаційних цін та збереженні в нормі здоров'я тварин з отриманням за рахунок цього економічного ефекту на вівцематку у рік до 380-450 грн.
Не впливає негативно на зовнішнє середовище, відповідає вимогам сільськогосподарського виробництва, екологічно безпечна

СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ 

1. ПРИЙОМИ  СЕЛЕКЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ МАЛОЧИСЕЛЬНИХ ГЕНОФОНДОВИХ ПОПУЛЯЦІЙ

Автори: Буюклу Г.І.,  Буюклу М.І., Іовенко Л.М., Тараненко С.В., Кобзар Р. О., Писаренко А.В.

Включають аналіз генеалогічної структури стада та оцінка його окремих структурних одиниць, аналіз молочної продуктивності, оцінка маточного поголів’я за екстер’єром за 100 бальною шкалою та через основні проміри статей тіла та вим’я корів, оцінка технологічних ознак, аналіз вирощування ремонтного молодняку, визначення ступеню консолідації стада за основними селекційними ознаками, адаптації та тривалості продуктивного використання тварин.

2. СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЇ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВРХ

Автори: Вороненко В.І., Буюклу Г.І., Назаренко В.Г., Буюклу М.І., Іовенко Л.М., Тараненко С.В.

Система селекції включає програму розвитку популяції та методологію імуногенетичного аналізу і моніторинговогової оцінки філогенетичних взаємовідносин та консолідації популяцій, типів, заводських ліній худоби, що забезпечує зростанню надою до 5541 кг, вмісту жиру в молоці до 3,88%, молочного жиру – до 214 кг та півищення адаптації тварин.

3. СЕЛЕКЦІЙНІ  ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СТАДА ПІВДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ  МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Автори:  Буюклу Г.І., Буюклу М.І., Іовенко Л.М., Тараненко С.В.

Селекційні прийоми включають: індивідуальний підбір бугаїв-покращувачів до маточного поголів’я, що дозволяє створювати в межах стада високопродуктивні із стійкою спадковістю групи тварин; ступінчасту оцінку ремонтного молодняку в процесі його вирощування за показниами росту, розвитку та екстер’єру, індивідуальний та груповий роздій корів-первісток; оцінку та відбір корів за показниками продуктивності, адаптації та пристосованості до механічного доїння.

Використання прийомів забезпечує отримання корів з  надоєм молока   6093 кг,  з  вмістом жиру 4,36%, – білка 3,1%.

4. МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ТИПУ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ НА ОСНОВІ МІЖВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ

Автори: Омельченко Л.О., Фурса Н.М., Макарчук Р.М.

Забезпечує отримання високопродуктивного типу м’ясної худоби зебувидного типу, стійкого до захворювань та екологічних умов середовища зони. Методологія не має аналогів в Україні та на Європейському континенті.

5. МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ГІБРИДНИХ СТАД М’ЯСНОЇ ХУДОБИ НА ОСНОВІ ГІБРИДИЗАЦІЇ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРІД З ПЛІДНИКАМИ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ

Автори: Омельченко Л.О., Фурса Н.М., Макарчук Р.М.

Методика включає; розробку цільових стандартів для тварин гібридних стад і ремонтного молодняку та систем і схем його вирощування; теоретичне огрунтування і вибір вихідних порід для схрещування з матками аборигенних порід; аналіз результатів схрещування, виявлення ефективних поєднань для подальшого розведення і гібридизації; відбір у кожному поколінні особин бажаного типу з визначенням “частки спадковості” вихідних порід та селекційно-генетичних параметрів ; жорсткий відбір і підбір, спрямований на отримання в кожному поколінні генотипів бажаного типу; використання в гібридизації лише бугаїв, оцінених за власною продуктивністю з індексом А≥110,1 та якістю потомства з індексом В≥100,1; ідентифікація тварин та об’єктивна незалежна експертиза фено- та генотипу племінних тварин; створення оптимальних паратипових факторів для реалізації генетичного потенціалу створених гібридних генетипів; консолідація масиву гібридної худоби за основними господарсько-біологічними ознаками та селекційно-генетичними параметрами.

Гібридні тварини ІІІ покоління успадковують тип зебувидної худоби, мають високу продуктивність (жива маса корів 546-575 кг, молочність 190-221 кг, енергія росту 944-1046 г, забійний вихід 59-60%).

 Економічний ефект в розрахунку на 1 гол. становить 2059,9 грн.

6. Методологія розвитку південної м'ясної породи великої рогатої худоби, створеної на основі міжвидової гібридизації, в умовах  органічного виробництва

Основні методичні положення, селекційні та технологічні методи розведення худоби південної м'ясної породи в умовах органічного виробництва згідно Регламентів та Постанов Ради ЄС "Щодо органічного виробництва та маркірування органічних продуктів".
Розроблені методичні положення та селекційно-технологічні методи виробництва яловичини на органічних засадах з використанням генотипів південної м'ясної породи, як базових для степової зони України з вирощуванням та нагулом на природних та культурних пасовищах протягом 240-270 днів, забезпечують високий рівень м'ясної продуктивності (енергія росту 970-1106 г, маса туші 15-18 міс. бугайців 250-294 кг, забійний вихід 60,5-60,9 %, вихід отрубів вищих сортів 75,2-86,0 %), високу біологічну, поживну (1080-1102 ккал.) та енергетичну (4,55-4,61 МДж) цінність яловичини, екологічну безпеку та беззбитковість виробництва з рентабельністю до 10 %.
Виробництво яловичини в органічному виробництві з використанням генотипів південної м'ясної породи забезпечує беззбитковість виробництва яловичини і мінімальний рівень рентабельності (3,93-6,5%) при реалізації продукції без урахування екологічної безпеки; при реалізації яловичини з урахуванням екологічної безпеки рівень рентабельності збільшується в 3-4 рази.

7. Методи підвищення резистентності, продуктивності та біологічної цінності яловичини тварин південної м'ясної породи великої рогатої худоби

Селекційно-генетичні методи підвищення продуктивності, резистентності та поліпшення якості ялови-чини у тварин різних генетичних підтипів таврійського типу південної м'ясної породи, які включають параметри відбору за "часткою" генотипу зебу в напрямку накопичення спадковості зебу, викорис-тання у відтворенні бугаїв, оцінених за власною продуктивністю та якістю потомства з індексами А>110,1; В - 101,1.
Розроблені методи дозволяють без застосування будь-яких стимуляторів росту та біологічно активних речовин досягнути високі показники росту при інтенсивному накопиченні спадковості зебу -  енергія росту бугайців зросла на 11,4-12,2 % або на 128-145 г, що забезпечило збільшення живої маси бугайців у віці 12 міс. на 49 кг (14 %), 15 міс. - 46 кг (10,2 %), 18 міс. - 44 кг (8,15 %). Маса туші бугай-ців 15-18 міс. віку становить 250±4,05 - 294±25,8 кг, забійний вихід - 60±0,76 - 60,9±0,63 %, вихід отрубів вищих сортів - 60,16±1,38 - 60,98±0,90 %. Яловичина бугайців південної м'ясної породи має високу біологічну, поживну та енергетичну цінність. Вміст білку становить 21,95-22,71 %,1235-1263 ккал, 5,28-5,20 МДж. Не має аналогів в Україні.
Економічна ефективність проведених досліджень становить 1462-1265 грн. на 1 відгодованого до 15-18 міс. віку бугайця за рахунок додатково отриманої яловичини та високої природної рези-стентності, що забезпечує скорочення витрат на проведення лікувально-профілактичних заходів. Економічна ефективність може бути вищою при реалізації племінних бугайців (35-40 грн./кг живої маси), а також за рахунок підвищення цін на екологічно безпечну яловичину на 30-40 %.


8. Методи удосконалення таврійського типу південної м'ясної породи

Селекційно-генетичні методи підвищення продуктивності, резистентності та поліпшення якості яловичини у тварин різних генетичних підтипів таврійського типу південної м'ясної породи, які включають параметри відбору за "часткою" генотипу зебу в напрямку накопичення спадковості зебу, викорис-тання у відтворенні бугаїв, оцінених за власною продуктивністю та якістю потомства з індексами А>110,1; В - 101,1.
Розроблені методи дозволяють без застосування будь-яких стимуляторів росту та біологічно активних речовин досягнути високі показники росту при інтенсивному накопиченні спадковості зебу -  енергія росту бугайців зросла на 11,4-12,2 % або на 128-145 г, що забезпечило збільшення живої маси бу-гайців у віці 12 міс. на 49 кг (14 %), 15 міс. - 46 кг (10,2 %), 18 міс. - 44 кг (8,15 %). Маса туші бугайців 15-18 міс. віку становить 250±4,05 - 294±25,8 кг, забійний вихід - 60±0,76 - 60,9±0,63 %, вихід отрубів вищих сортів - 60,16±1,38 - 60,98±0,90 %. Яловичина бугайців південної м'ясної породи має високу біологічну, поживну та енергетичну цінність. Вміст білку становить 21,95-22,71 %,1235-1263 ккал, 5,28-5,20 МДж. Не має аналогів в Україні.
Економічна ефективність проведених досліджень становить 1462-1265 грн. на 1 відгодовано-го до 15-18 міс. віку бугайця за рахунок додатково отриманої яловичини та високої природної резистентності, що забезпечує скорочення витрат на проведення лікувально-профілактичних заходів. Економічна ефективність може бути вищою при реалізації племінних бугайців (35-40 грн./кг живої маси), а також за рахунок підвищення цін на екологічно безпечну яловичину на 30-40 %.

9. Методологія оцінки тварин в процесі онтогенезу та селекційно-генетичного аналізу різних порід і типів молочної худоби півдня України

Розроблено методологію оцінки тварин в процесі онтогенезу та селекційно-генетичного аналізу різних порід і типів молочної худоби півдня України, яка включає: селекційно-генетичний аналіз популяцій молочної худоби; оцінку типу формування ремонтних телиць молочної худоби в процесі онтогенезу; оцінку прогнозованості селекційно-генетичного прогресу у відкритих популяціях молочної  худоби; визначення рівня впливу бугаїв-плідників на якісне удосконалення популяцій молочної худоби; методологію комплексного аналізу популяцій молочної худоби із застосуванням імуногенетичних маркерів.
Впровадження розробленої методології забезпечить  підвищення рівня молочної продуктивності  на 8-12%. Сформована інформаційно-аналітична селекційно-генетична база даних молочної худоби південного регіону сприятиме оперативній та об'єктивній оцінці селекційно-племінної роботи у молочному скотарстві та дасть можливість координації селекційного процесу, що забезпечить підвищення генетичного потенціалу в товарній частині породи на 10-15%.
5636\Очікуваний економічний ефект складе в розрахунку на 1 корову 450 грн.

10. Система збереження та раціонального використання генофонду порід великої рогатої худоби, свиней та овець південного регіону України.

Розроблені концептуальні і теоретичні принципи системи збереження та раціонального використання гено-фонду порід великої рогатої худоби, свиней та овець південного регіону України. Сформовані інформаційно-аналітичні бази даних тварин  великої рогатої худоби, свиней і овець підконтрольних стад та відібрано біоло-гічний матеріал для Національного банку генетичних ресурсів. Селекційно-генетичні методи розвитку гено-фондових стад шляхом вивчення руху генетичної інформації, моніторингу селекційно-генетичних процесів, особистої фенотипової мінливості, спрямованих на запобігання змін та руйнування генетичного складу попу-ляції, яку можуть викликати добір, мутаційна мінливість, міграція, генетико-автоматичні процеси при розве-денні в малочисельній замкнутій популяції. Створено реєстр генофондових стад та удосконалено методи ро-зведення сільськогосподарських тварин в малочисельних популяціях.
Порівняно з існуючими методами збереження локальних та зникаючих видів сількогосподарських тварин розроблена система збереження та раціонального використання малочисельних популяцій порід великої рогатої худоби, свиней та овець південного регіону України дозволить забезпечити підтримку стабільності популяцій завдяки створення відповідних умов утримання та розведення. Науково-технічний рівень продукції відповідає кращим світовим аналогам.
Дає можливість удосконалити методи використання малочисельних популяцій порід великої рогатої худоби, свиней та овець південного регіону України в системі сільськогосподарського виробництва на 3-5%.

КОРМОВИРОБНИЦТВО

1. МЕТОД ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ РОСЛИН ДИКОРОСТУЧОЇ ФЛОРИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ

Автори: Гратило О.Д., Смєнов В.Ф., Смєнова Г.С.

Включає:  відбір за фенотиповими показниками вихідного матеріалу з дикоростучої флори; створення колекційних розсадників з відібраних трав;  вивчення особливостей росту і розвитку інтродуцентів в  культурі; визначення і відбір перспективних культур для використання в польовому кормовиробництві за морфо-біологічними властивостями, продуктивністю, поживністю та за економічними показниками; створення банку насіння та розмноження видів рослин, найбільш придатних для пасовищно-сінокісного використання;

      В результаті комплексної оцінки виділено: стоколос безостий «Скіф», стоколос береговий 5/2, стоколос береговий ІК001222, райграс високий Дронго; костриця тростинна, житняк місцевий, колосняк ситниковий,  пирій середній 6/04, пирій видовжений «Сарматський», які за господарсько-корисними показниками перевищують кормові трави, що традиційно використовуються в кормовиробництві.

Створено насіннєві ділянки та досліджено біологічні показники насіння інтродуцентів.

2. СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОЇ ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ У ПАСОВИЩНИЙ ПЕРІОД

Автори: Гратило О.Д. Смєнов В.Ф. Смєнова Г.С.

Використання нових травосумішей та зеленої маси соргових культур у різні фази вегетації сприяє підвищенню рівня перетравності поживних речовин раціону овець, при більш ефективному засвоюванні ними кормів, що дозволяє додатково за літній період одержати 25 грн./гол.

3. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ПАСОВИЩ ДЛЯ ОВЕЦЬ В БОГАРНИХ УМОВАХ ПОСУШЛИВОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Автори: Гратило О.Д. Смєнов В.Ф. Смєнова Г.С.

Базуються на застосуванні різностиглих багаторічних бобово-злакових травосумішок, складовими яких є колосняк ситниковий, житняк, стоколос, різних строків посіву посухостійких соргових культур – суданської трави, соргосуданкового гібриду та їх сумішок з буркуном та озимого жита.

4. СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ ДЛЯ ОВЕЦЬ

Автори: Гратило О.Д. Смєнов В.Ф. Смєнова Г.С.

Складовими системи є  пасовищний і сировинний конвеєри та раціональна структура посівних площ з урахуванням економічної ефективності вирощування кормових культур.

Конвеєрне надходження пасовищних кормів протягом 200-210 днів забезпечувалось за рахунок посіву багаторічних бобово-злакових травосумішок, сорго-суданкового гібриду різних строків посіву і сорго цукрового із загальною продуктивністю відповідно 114,0; 250,0 та 255,0 ц/га зеленої маси, 25,3; 42,7 та 43,9 ц/га кормових одиниць, 2,76; 4,21 та 4,30 ц/га перетравного протеїну.

5. Модель агрофітоценозів для пасовищно-сінокісного використання та відновлення природних кормових угідь в посушливих умовах півдня України

Автори: Гратило О.Д. Смєнов В.Ф. Смєнова Г.С. Петричук Л. І.

Моделі агрофітоценозів пасовищно-сінокісного використання та для відновлення природних кормових угідь, які створено на основі перспективних сортозразків кормових рослин степового екотипу (стоколос береговий ІК 001219 (Оренбург); житняк ІК 001240 (Асканія-Нова); ламкоколосник ситниковий 18/04), які в сумісних посівах з еспарцетом здатні забезпечити урожайність зеленої маси 155,9;115,1; 109,8 ц/га з собівартістю 1,90; 2,24; 2,35 грн./ц та рентабельністю вирощування 137,0; 100,7; 91,5% відповідно.
Не має аналогів в Україні. Забезпечує підвищення урожайності зеленої маси в 3-4 рази в порівнянні з продуктивністю природних кормових угідь - (від 20 ц/га до 60-80 ц/га).
Собівартість виробництва пасовищної зеленої маси складає 1,90-2,35 грн/ц, сінокісної -12,9-15,5 грн/ц. Рівень рентабельності вирощування багаторічних травосумішок при пасовищному використанні становить 98,9-137,1%, при сінокісному - 74,7-109,8%.
Забезпечує виробництво екологічно чистих кормів. Дослідження мають специфічний природоохоронний ефект.

6. Технологія агроекологічного виробництва кормів на основі вимог органічного землеробства

Складові технології: набір посухостійких сортів багаторічних і однорічних кормових культур (ламкоколосник ситниковий, житняк ширококолосий, стоколос безостий, еспарцет піщаний, сорго-суданковий гібрид, суданська трава, сорго цукрове, кукурудза, амарант); передпосівна обробка насіння кормових культур бактеріальними препаратами азотфіксуючої, фосфатмобілізуючої та фітопатогенної дії; різні норми висіву насіння; різне співвідношення компонентів у травосумішках та різні способи посіву.
Середня продуктивність багаторічних агроценозів складала 127,3 ц/га зеленоїмаси з собівартістю 2,35 грн/ц і рівнем рентабельності 120,3%; однорічних травостоїв - 224,5 ц/га; 5,45 грн/ц та 134,4%; силосних культур  - 199,3 ц/га; 10,1 грн/ц та 129,5 % відповідно. Застосування біопрепаратів сприяє підвищенню урожайності у багаторічних трав на 14,2-24,0%, однорічних культур - 7,9-23,4 %. Вміст забруднюючих речовин у ґрунтах та рослинницькій продукції  не перевищує ГДК. Аналогів розробки в Україні не існує. Розроблено для галузі вівчарства.
Ефект - природоохоронний.

7. Система кормовиробництва на основі використання інноваційних кормових культур, адаптованих до умов південного степу України

\В основі удосконаленої системи виробництва кормів є застосування інноваційних кормових культур, адаптованих до умов Південного Степу та біологічних препаратів при створенні пасовищного і сировинного конвеєрів. Підібрано нові продуктивні сорти і сортозразки багаторічних трав і їх травосумішки  - ламкоколосник, житняк, стоколос, пирій з еспарцетом піщаним та однорічні  посухостійкі кормові культури - озиме жито, суданська трава, сорго-суданковий гібрид, сорго цукрове, кукурудза, амарант які забезпечують безперебійне надходження пасовищних кормів та дозволяє заготовити грубі і соковиті корми у повному обсязі.
Немає аналогів в Україні, за певними показниками перевищує зарубіжні. Забезпечує надходження пасовищних кормів протягом 200-210 днів з продуктивністю 30-34 ц/га кормових одиниць, що перевищує рівень вітчизняних та зарубіжних аналогів за терміном використання пасовищ на 30 днів та за продуктивністю - на 3-5 ц/га кормових одиниць. Використання перспективних інноваційних сортів сприяло підвищенню урожайності багаторічних кормових трав та посухостійких однорічних кормових культур - на 3,3-27,0 %.
5636\Собівартість пасовищних кормів складає 1,8-15,1 грн./ц, силосних культур - 9,4-12,1 грн./ц, травостоїв на сіно - 10,8-23,4 грн./ц з рівнем рентабельності - 97,3-143,3; 192,2-76,6 та 71,0-109,7 % відповідно. Застосування інноваційних кормових культур та бактеріальних препаратів сприяє підвищенню урожайності кормових агроценозів на 3,3-27,0%.
Рівень шкідливих та забруднюючих речовин в ґрунтах та рослинній продукції  не перевищує гранично допустимих концентрацій. Забезпечує виробництво екологічно чистих кормів.

8. Моделі пасовищно-сінокісних агрофітоценозів із багаторічних видів трав для відновлення природних кормових угідь південного регіону України

Створено найбільш перспективні моделі агрофітоценозів для відновлення природних кормових угідь на основі нових інтродукованих сортозразків кормових трав степового екотипу. Агрофітоценози еспарцету закавказького з ламкоколосником ситниковим 14/08 у середньому забезпечили урожайність зеленої маси 126,6 ц/га з виходом 42,4 ц/га сухої речовини, 26,3 ц/га кормових одиниць та 3,07 ц/га перетравного протеїну, з стоколосами "Скіф" та "Боян" 163,7 ц/га, 49,2 ц/га, 32,6 та 3,41 ц/га, з житняками "Петровський" та "Крим" 130,5;  34,9; 28,1 та 2,84 ц/га, з  пирієм середнім "Хорс" 169,7; 44,7; 32,4 та 3,76 ц/га і кострицею борознистою "Асканія-Нова" від-повідно - 33,7; 10,6; 7,1 та 0,81 ц/га. Собівартість зеленої маси та рівень рентабельності вирощування сумішок зі стоколосами становила 3,14-3,16 грн/ц та 58,0-59,2 %. Пирію середнього "Хорс" - 3,04 грн/ц та 64,4 %, у житняків "Петровський" і "Крим" - 3,62-4,36 грн/ц та 38,0-14,8 %, ламкоколосника ситникового 14/08 - 4,1 грн/ц та 22,7 %. Дослідження мають специфічний природоохоронний ефект.
Немає аналогів в Україні, за певними показниками перевищує зарубіжні. Забезпечує збільшення збору надземної фітомаси у 3-4 рази (до 60-80 ц/га). Дозволяє значно збагатити місцеві фітоценози, подовжити термін їх продуктивного довголіття.
Собівартість зеленої маси та рівень рентабельності вирощування сумішок зі стоколосами становила 3,14-3,16 грн/ц та 58,0-59,2 %. Пирію середнього "Хорс" - 3,04 грн/ц та 64,4 %, у житняків "Петровський" і "Крим" - 3,62-4,36 грн/ц та 38,0-14,8 %, ламкоколосника ситникового 14/08 - 4,1 грн/ц та 22,7 %. Застосування нових інтродукованих сортозразків кормових трав степового екотипусприяє підвищенню урожайності агроценозів для відновлення природних кормових угідь в 3-4 рази.
Забезпечує виробництво екологічно чистих кормів. Ефект - природоохоронний.

9. Агротехнічні прийоми створення агроценозів для виробництва високоякісних кормів

Агротехнічні  прийоми створення  агроценозів для виробництва і заготівлі соковитих, грубих і концентрованих кормів базуються на використанні експериментально підібраного сортименту нових сортозразків багаторічних кормових трав (стоколос, житняк, пирій, еспарцет) та однорічних  культур (сорго-суданковий гібрид, сорго цукрове, суданська трава, кукурудза, амарант, сорго зернове, сориз) в одновидових і сумісних посівах із застосуванням різних строків посіву, норм висіву, співвідношення компонентів у кормових травостоях та використанням біологічних препаратів на посівах сорго зернового та соризу.
5635\Урожайність зеленої маси багаторічних та однорічних культур на сіно дорівнює 110,0-114,0 ц/га та 97,5-214,4 ц/га, силосних -180,7-199,9 ц/га, зернових культур - 35,1-37,2 ц/га.Збір сіна з травостоїв багаторічних культур складає 33,2-35,1 ц/га, однорічних - 49,5-83,9 ц/га. Рівень рентабельності вирощування трав на сіно дорівнює 61,7-99,8%, на силос в одновидових посівах - 96,5-120,3%, у сумісних посівах з амарантом - 103,8 %, зернофуражу - 137,1%.Прибавка урожаю зернових культур за рахунок використання біологічних препаратів становить 32,5-33,6% в порівнянні з традиційними способами їх вирощування.
Забезпечує зниження собівартості виробництва зеленої маси для заготівлі грубих та соковитих кормів на 15-20%.
Рівень шкідливих та забруднюючих речовин в ґрунтах та рослинній продукції  не перевищує гранично допустимих концентрацій. Забезпечує виробництво екологічно чистих кормів.

ГЕНЕТИКА

1. СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ В ГЕНОФОНДОВИХ  СТАДАХ СВИНЕЙ ТА ОВЕЦЬ, ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТРУКТУРНИХ ОСНОВ ПОПУЛЯЦІЙ

Автори: Іовенко В.М., Герасименко В.В. Скрепець К.В. та ін.

Включає: визначення генетичного потенціалу продуктивності тварин; дослідження динаміки генетико-популяційних процесів; встановлення рівня консолідації наявних структурних одиниць стад; оцінку гомо- (гетеро) зиготності популяцій свиней та овець і  планування інтенсивності відбору у стадах; визначення екологічних параметрів стад. Розроблена система дає можливість отримати об’єктивну оцінку щодо існування та розвитку локальних та зникаючих порід свиней та овець, перспективи їх збереження та розвитку.

2. Методологія ефективної оцінки племінних овець за комплексом молекулярно-генетичних маркерів.

Методологія включає: типування за 10 антигенними факторами п'яти систем груп крові та типами чотирьох білкових локусів, а також визначення фенотипів та генотипів племінних тварин;  визначення структури порід і типів овець за молекулярно-генетичними маркерами; оцінку генетичних варіацій у дослідних групах на основі обліку кількості та різноманітності алелів і генотипів; оцінку генетичної однорідності популяцій імуногенетичними та генетико-біохімічними системами; моніторинг динаміки генетичної інформації та мікроеволюційних змін під впливом специфіки племінної роботи; встановлення  кореляційних зв'язків між окремими і комплексними генотипами за генетичними маркерами та рівнем розвитку продуктивних ознак овець; цілеспрямований відбір та програмований підбір тварин з урахуванням молекулярно-генетичних маркерів.
Розроблена методологія оцінки овець на основі безпосереднього вивчення селекційної цінності різних генотипів за молекулярно-генетичними маркерами, а також використання поліморфних генетичних систем як маркерів генетичного матеріалу відкриває додаткові можливості для підвищення ефективності селекційного процесу при удосконаленні існуючих та створенні нових генофондів овець.
Реалізація розробки дозволить підвищити продуктивність племінних стад овець на 10-12% та ефективність селекції в 1,4-1,6 рази.