Видавнича діяльність

Науково-теоретичний журнал «Науковий вісник «Асканія-Нова»

Науково-теоретичний журнал «Науковий вісник «Асканія-Нова»включений до нового переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, наказ № 528 від 12.05.2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію:Серія КВ №14282-3253 Р від 18.07.2008 року

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з різних напрямків сільськогосподарського виробництва. Призначений для вчених і фахівців сільського господарства.


Правила оформлення статей (завантажити)               Вимоги до оформлення списку використаних джерел (завантажити)

Редакційна політика журналу

Заснований у 2008 р. Науково-теоретичний фаховий журнал "Науковий вісник «Асканія-Нова" (далі – журнал) публікує ексклюзивні статті змішаними мовами (українською, російською та англійською), які раніше не були опубліковані, тим самим створює платформу для популяризації наукових знань та активізації творчих дискусій між представниками різних наукових шкіл в галузі агропромислового виробництва.

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу – Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових досліджень в галузі тваринництва, яке, у свою чергу, сприяє розвитку галузевої науки та інтеграції вчених у міжнародний академічний простір. Редакція проводить активну роботу з включення видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз, із залучення провідних науковців-тваринників України та зарубіжжя до процедури рецензування статей авторів збірнику.

Мета журналу

Метою журналу є оприлюднення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що забезпечує надалі їх координацію та актуалізацію. Видання орієнтовано на висвітлення широкого спектру проблем, пов’язаних з розвитком тваринницької галузі, сприяння координації наукової думки та взаємодію відомих вчених й молодих науковців.

Науково-теоретичний фаховий журнал "Науковий вісник «Асканія-Нова" публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва.

Видання розраховано на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

Авторські права на надруковані матеріали залишаються у авторів. За зміст надрукованої статті та достовірність наведених у ній результатів й розрахунків всю повноту відповідальності несе Автор.

Завдання журналу методологічного, практичного та дослідницького характеру, а саме:

• забезпечення продуктивного діалогу між науковцями;

• допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед представників агропромислового виробництва;

• оприлюднення результатів інноваційних фундаментальних та прикладних досліджень, що сприяють розвитку знання з проблем тваринництва, а також впливають на підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва продуктів тваринництва;

• вирішення завдань, орієнтованих на раціональне природокористування та підвищення якості продуктів тваринництва.

Процедура рецензування та редакційна етика

Етичні зобов’язання редакторів

1.Члени редакційної колегії, на чолі з головним редактором, несуть відповідальність за прийняття рішення щодо публікації наукової статті, яке ґрунтується на принципах достовірності та наукової значущості представленої на розгляд роботи.

2.Редактори несуть відповідальність за дотримання вимог та рекомендацій у науковій статті.

3.Редактори мають право радитися з рецензентами при прийнятті остаточного рішення щодо публікації наукової статті.

4.Редакційна колегія без необхідності не повинна розкривати інформацію про прийняті рукописи всім особам, за винятком авторів, рецензентів, можливих рецензентів, інших наукових консультантів.

5.Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну та будь-яку іншу належність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

6.Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов’язків передбачає, що редактор бере до уваги рекомендацію рецензента відповідного наукового напряму стосовно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю цього видання.

7.За неопублікованими даними, отримані редколегією у представлених до розгляду рукописах, а також інформацією або ідеями, отримані в ході рецензування, зберігається конфіденційність.

8.Після позитивного рішення редактора стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах установи.

9.Відповідальність і права редактора журналу відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані будь-кому з членів редакційної колегії – фахівцю за профілем установи.

10.Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої у журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення в наступному його номері, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором.

11.Редакція журналу не несе відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в наслідок публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, особі, що рекомендує, та організації, де робота виконувалася.

Етичні зобов’язання авторів

1.Надавати достовірні результати виконаної роботи, а також об’єктивне обговорення значущості дослідження.

2. У авторів можуть бути запитані необроблені дані, що мають відношення до рукопису, для рецензування редакційною колегією.

3.Автори повинні упевнитися, що представлена повністю оригінальна робота і в разі використання робіт, чи тверджень інших авторів повинні надавати відповідні бібліографічні посилання або витяги.

4.Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до цього повідомлення.

5.Автор не повинен публікувати рукопис, у якому більша його частина присвячена одним і тим же дослідженням, більше, ніж в одному журналі як оригінальну публікацію. Подання одного і того ж рукопису одночасно більше, ніж в один журнал сприймається як неетична поведінка і є неприйнятним.

6.Авторами публікації можуть виступати тільки особи, які внесли значний вклад у виконання дослідження.

7.Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

8.Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Етичні зобов’язання рецензентів

1.Рецензування допомагає Редактору прийняти рішення про публікацію, а також може допомогти автору підвищити якість роботи.

2.Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен повідомити про це.

3.Рецензенти не повинні брати участь у розгляді рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким із авторів, пов’язаними з представленою роботою.

4.Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

5.Кожний рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Дану роботу не можна відкривати і обговорювати з будь-якими особами, які не мають на те певних повноважень. Вийнятком є випадки, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

6.Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження.

7.Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується.

8.Рецензент повинен своєчасно надати відгук.

9.Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях або посиланнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем науки, сільськогосподарського виробництва та освітніх завдань.

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.

2. Стаття супроводжується офіційним направленням установи та договором про передачу авторських прав (заповнюється кожним автором/співавтором окремо з обов’язковим оригінальним підписом), який надсилається по електронній пошті або особисто надається автором до редакції. Без договорів рукопис не розглядається. Зразок можна завантажити тут. У разі відмови щодо опублікування статті договір автоматично втрачає силу.

3. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

4. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних учених, а також спеціально запрошені статті оглядового характеру можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

5. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом та залучають до рецензування за зверненням редакційної колегії.

6. Рецензент протягом не більше як 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).

7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.

8. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається відповідним рішенням на засіданні редакційної колегії.

Склад редакційної колегії

(Редколегія створена на підставі рішення Вченої ради Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова - ННСГЦВ протокол №10 від 18.02.2020 року).

Головний редактор –Луговий С. І., доктор с.-г. н., доцент, доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

ORCID 

Scopus ID

Google Scholar

Заступник головного редактора – Іовенко В. М., д-р с.-г. наук, проф., завідувач відділу генетики та біотехнології, Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”-ННСГЦВ, Україна

ORCID

Google Scholar

Відповідальний секретар редколегії –Жарук Л. В., к.е.н., с.н.с., вчений секретар, Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»  -ННСГЦВ, Україна

ORCID

Google Scholar

Члени редакційної колегії:

Віщур О.І., д. вет. н., професор, завідувач лабораторії імунології, Інститут біології тварин НААН, Україна

ORCID

Google Scholar

Дудка О. І., канд. с.-г. наук, с. н. с., завідувач лабораторії свинарства, Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”-ННСГЦВ, Україна

ORCID

Google Scholar

Жарук П. Г., канд. с.-г. наук, с. н. с., завідувач відділу вівчарства, Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”-ННСГЦВ, Україна

ORCID

Google Scholar

Жуйков О. Г., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри землеробства, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», Херсон, Україна

ORCID

Google Scholar

Крамаренко Сергій Сергійович, д-р біол. наук, професор, професор кафедри генетики годівлі тварин та біотехнології, Миколаївський національний аграрний університет МОН України, Україна

ORCID

Google Scholar

Лобачова І. В., канд. с.-г. наук, с. н. с., завідувач лабораторії біології відтворення сільськогосподарських тварин, Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”-ННСГЦВ, Україна

ORCID

Google Scholar

Люцканов П. І., д-р біол. наук, завідувач лабораторії технології розведення та експлуатації кіз, Науково-практичний інститут біотехнологій в зоотехнії і ветеринарної медицини, Молдова

ORCID

Google Scholar

Ляшенко Ю.В., канд. с.-г. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві, Інститут тваринництва НААН, Україна

ORCID

Google Scholar

Марков Н. Ц., доцент, доктор(PhD), доцент кафедри тваринництва та кормовиробництва, Інститут з планування тваринництва та землеробства, Болгарія

Google Scholar

Підпала Т. В., д-р с.-г. наук, проф.; завідувач кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

ORCID

Google Scholar

Россоха В.І., канд. с.-г. наук, с. н. с., заступник директора з наукової та інноваційної діяльності, Інститут тваринництва НААН, Україна

ORCID

Google Scholar

Свістула М. М., канд. с.-г. наук, с. н. с., завідувач лабораторії кормовиробництва та годівлі сільськогосподарських тварин, Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”-ННСГЦВ, Україна

ORCID

Google Scholar

АРХІВ


2019 р.

вип.12

 

2018 р.

вип.11

 

2017 р.

вип.10

 

2016 р.

вип.9

 

2015 р.

вип.8

 

2014 р.

вип.7

 

2013 р.

вип.6

 

2012 р.

вип.5 част.1

вип.5 част.2

2011 р.

вип.4

 

2010 р.

вип.3

 

2009 р.

вип.2

 

2008 р.

вип.1