Аспірантура

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства 

оголошує конкурсний прийом у 2018 р. до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (спеціалізація – розведення та селекція тварин)

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності (нові)

Всього

Денна

Вечірня

у т.ч. за цільовим направленням наукових установ

всього

денна

вечірня

Аспірантура

20 - Аграрні науки та продовольство

204 - Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

3

2

1'

 

Затверджено

   рішенням Вченої  ради  

      ІТСР «Асканія-Нова» -  ННСГЦВ

     від «19»  грудня  2017 р (протокол № 15)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» - Національного наукового селекційно – генетичного центру з вівчарства для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

 в 2018 році

 

Інститут здійснює прийом до аспірантури за спеціальністю 204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностю відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання подано у Додатку 1.

Наукова установа отримала ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання освітніх послуг на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка доктор філософії)  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №  241   від «31» жовтня 2016 р.

Правила прийому до аспірантури Інституту розроблені відповідно до законодавства України (Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Наказ Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13 жовтня 2017р р. р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році»).

Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на очну (денну, вечірню) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями ветеринарного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності ветеринарного спрямування.

Підготовка в аспірантурі наукових установ НААН  здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється

на підставі:

- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

- на підставі договорів, укладених між науковою установою НААН та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Зарахування вступників для навчання в аспірантурі з числа іноземців за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися упродовж року.

Аспіранти денної форми навчання:

- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом на денну форму навчання у відповідності з чинним законодавством України;

- іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

 2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії в Інституті: щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700.

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання проводяться в такі терміни:

Етапи та строки вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

23 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів

23 серпня 2018 року

Терміни проведення вступних іспитів

27 серпня – 7 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету

До 15 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

До 15 вересня 2018 року

Початок навчання в аспірантурі

15 вересня 2018 року

3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім’я директора наукової установи;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- 2 фотокартки 3x4;

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2

(за наявності).

2. Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до

аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного бюджету.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора наукової установи, який є її головою.

Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до дослідницьких пропозицій формують наукової установи  відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією за рішенням вченої ради наукової установи) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до аспірантури наукової установи складають вступні іспити:

- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: випробування з фаху, іноземна мова, додаткове випробування (в разі необхідності).

2. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі.

3. Вступний іспит з іноземної мови оцінюється за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови проводить Приймальна комісія до початку вступних випробувань.

4. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткове вступне випробування відбувається після вступних іспитів з іноземної мови та спеціальності у формі співбесіди за спеціалізацією, і оцінюється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

5. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно статті 15 Закону України «Про відпустки».

6. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до

аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за наукові (навчальні) досягнення.

7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує Приймальної комісії наукової установи після проведення вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 2.

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру в межах ліцензованих обсягів для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

5. Право на першочергове зарахування

1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

-   які мають наукові публікації, брали участь в конференціях;

-   які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;

-   рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи та мають цільове направлення;

-   мають міжнародний сертифікат з іноземної мови.

6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури наукової установи, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається директором наукової установі на підставі рішення Приймальної комісії та листа-погодження з Президією НААН.

Особи, які зараховані на навчання до аспірантури наукової установи, повинні до 15 вересня 2018 р. укласти договір.

За довідками звертатись:

телефон для довідок: 0671176841

Додаток 1. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» - Національного наукового селекційно – генетичного центру з вівчарства

для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2018 році

Наукова установа/адреса

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг, осіб

шифр

назва

код

назва

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» - Національний науковий селекційно – генетичний центр з вівчарства

Херсонська обл.,  Чаплинський район, смт.  Асканія-Нова, вул. Соборна, 1

20

Аграрні науки та продовольство

204

 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

16

Додаток 2. Порядок нарахування додаткових балів за наукові (навчальні) досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Наукові (навчальні) досягнення

Код

Кількість балів

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні три роки

ДБ1

10

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)

ДБ2

15 (кожна стаття)

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю*

ДБ3

25 (кожна стаття)

Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою наукової установи або факультету/інституту ВНЗ *

ДБ4

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю

ДБ5

10 (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво на винахід**

ДБ6

10 (кожен)

Рекомендація Вченої ради наукової установи, факультету/інституту до аспірантури (за наявності)

ДБ7

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

ДБ8

10

* – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів

за публікації та участь у конференціях);

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 40 балів).

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ!

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

   Постанова Кабінету Міністрів України №656 від 19 серпня 2015 року
“Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту", якою затверджено порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань.
Рамково описані загальні вимоги до осіб, що претендують на отримання вчених звань доцента, професора: 
- стаж роботи, 
- публікації у журналах, включених до міжнародних науковометричних баз;
- знання іноземної мови, підтверджене міжнародним сертифікатом.
Постанова набрала чинності з 1 січня 2016 року. 

   Основні вимоги (оновлені) до дисертацій та авторефератів згідно наказу МОН України від 12.01.2017 № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації 2017". Переглянути Додатки з оформлення дисертацій можна за посиланнями: Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4.

   Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".

   Правила оформлення літературних джерел. 

  Відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ від 14.01.2016 № 13 - Розділ ІІ, пункт 7-8 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ, Порядок, Перелік [...] від 14.01.2016 № 13 - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 - Розділ ІІ, пункт 7-8
  7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:
  1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
  2) які мають:
  стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;
  наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
  сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);
  3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.
  8. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.