Архів наукових виданнь

Тематичний науковий збірник «Вівчарство та козівництво»

2017     2015
002 1


Тематичний науковий збірник «Вівчарство та козівництво» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21642-11542Р від 13.10.2015 року.

ISSN 2415-3958

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірник зареєстровано у науковометричній базі РІНЦ (Російський Індекс наукового цитування) і публікується на сайтах наукових бібліотек: Elibrary.ru (Росія) та nbuv.gov.ua (Національна наукова бібліотека України ім. М.В.

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської, асканійської м'ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» - ННСГЦВ. Протокол № 4 від 22 лютого 2017 р.


 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: канд. с.-г. наук Ю. В. Вдовиченко, 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: д-р. С.-г. наук, проф. В. М. Іовенко, д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко,

д-р с.-г. наук В. В. Микитюк, д-р с.-г. наук, проф. Т. І. Нежлукченко, д-р. с.-г. наук І. А. Помітун, д-р с.-г. наук П. І. Польська,

д-р біол. наук П. В. Стапай канд. с.-г. наук П. Г. Жарук, канд. с.-г. наук Н. А. Кудрик, канд. с.-г. наук І. В. Лобачова,

канд. с.-г. наук М. М. Свістула,  канд. с.-г. наук В. С. Яковчук. 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: В. П. Тараненко

Переглянути на сайті НБУВ