Процедура рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ ПРОХОДИТЬ ЗА ТАКИМИ ЕТАПАМИ:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори. 
2. Усі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження одному, а при необхідності – двом рецензентам.

3. Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом.

4. Після отримання статті на розгляд (протягом 4 діб) рецензент робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

5. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу.

6. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження.

8. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.

9. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

10. Затверджена до публікації стаття надається коректуру. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться редактором без узгодження з автором.

11. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті.

 

ЕТИКА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редакційна колегія у своїй діяльності щодо дотримання міжнародних етичних правил спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та норми, задекларовані видавництвом Elsevier (Publishing Ethics Resource Kit).

Дотримання зазначених вимог є гарантією забезпечення прав і відповідальності авторів, рецензентів і видавця.

Діяльность головного редактора, членів редакційної колегії і співробітників редакції журналу безпосередньо пов’язана з дотриманням етичних норм у стосунках з автором і рецензентом.

Головний редактор, редакційна колегія не повинні мати конфлікту інтересів щодо статей, які вони відхиляють чи приймають, вони також мають уникати залучення до зовнішнього рецензування фахівців, які з високим ступенем імовірності причетні до будь-яких колізій.

Головний редактор, редакційна колегія оцінюють рукопис винятково за його науковим змістом − безвідносно до расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів авторів .

Рішення про публікацію приймається на основі наукових рецензій та думки членів редколегії.

Інформація щодо представленого рукопису може надаватися лише автору, рецензентам, потенційним рецензентам, членам редакційної колегії, видавцеві.

Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, його обов’язком є терміново сповістити про це головного редактора журналу і співпрацювати з ним для того, щоб надати спростування або виправлення статті в наступному номері. Якщо головний редактор від третьої особи дізнається про істотну неточність в опублікованій роботі і сповістить про це автора, обов’язком останнього є термінове спростування чи виправлення статті або надання головному редактору доказів правильності опублікованого матеріалу.