Вимоги до статей

Запрошуємо до публікації авторів в фахових виданнях Інституту: тематичному науковому збірнику "Вівчарство та козівництво" та науково-теоретичному фаховому журналі "Науковий Вісник "Асканія-Нова"!

Для опублікування статтей у фахових виданнях Інституту на електронну пошту редакції  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  до 1 червня включно необхідно:

- заповнити онлайн-довідку про автора;

- направити статтю;

- направити відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Автори отримують реквізити для сплати публікаційного внеску виключно після рецензування статті (зовнішнє та внутрішнє анонімне) та перевірки на наявність плагіату.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у науково-теоретичному фаховому журналі «Науковий вісник «Асканія-Нова»» складає 40 грн. за одну сторінку, а в фаховому тематичному науковому збірнику "Вівчарство та козівництво" - 35 грн за одну сторінку. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_довідка, Іванов_квитанція.

Авторські примірники науково-теоретичного фахового журналу «Науковий вісник «Асканія-Нова» відправляються на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, відразу після виходу нового випуску.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- текст статті в редакторі Word подається у форматі А5;

- поля верхнє, нижнє і праве – 1,5 см, ліве– 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,0;

- шрифт Arial – 10;

- список використаної літератури – шрифт Arial – 9;

- резюме українською, російською та англійською мовами – курсивом – шрифт Arial – 10;

- абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

– постановка проблеми (опис проблеми, яку аналізують, у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);

– аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття);

– мета статті;

– матеріали та методика досліджень (у тексті оглядової статті цей розділ можна пропустити);

– результати досліджень (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

– висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті).

ПОРЯДОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ:

тематична рубрика;

індекс УДК (зліва без абзацного відступу);

назва статті великими літерами (має бути стислою та інформативною);

ініціали та прізвища всіх авторів (зазначають спочатку прізвище, а потім ініціали автора(-ів). Науковий ступінь, вчене звання авторів вказувати обов'язково. Шрифт – напівжирний, зліва без абзацного відступу);

повна назва установи (установ), де працює(-ють) автор(-и);

– код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

текст статті з виділеними обов’язковими розділами (структурою);

список використаної літератури (Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

References.Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. (правила оформлення);

– анотація та ключові слова українською мовою;

– анотація та ключові слова російською мовою;

– анотація та ключові слова англійською мовою.

Авторські анотації (резюме) до наукових статей подають трьома мовами – українською, російською та англійською. Обсяг – до 1000 знаків з пробілами. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки (російською – Цель, Методы, Результаты, Выводы; англійською – Purpose, Methods, Results, Conclusions). До анотації обов’язково додають 5–8 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

РЕДКОЛЕГІЯ