Наукові видання

Тематичний науковий збірник «Вівчарство та козівництво

https://doi.org/10.15407/agrisp4.03.004

                                                 2018          2017      2015

002 3


Тематичний науковий збірник «Вівчарство та козівництво» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21642-11542Р від 13.10.2015 року.

ISSN 2415-3958

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірник зареєстровано у науковометричній базі РІНЦ (Російський  Індекс наукового цитування) і публікується на сайтах наукових бібліотек:  Elibrary.ru (Росія) та nbuv.gov.ua (Національна наукова бібліотека України ім. М.В.

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської,  асканійської м’ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства,  використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі.

 детальніше


nbuv300x60elibrary300x60


 

 

 

Переглянути на сайті НБУВ

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у науково-теоретичному фаховому журналі «Науковий вісник «Асканія-Нова» на електронну пошту редакції Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  до 1 червня включно необхідно:

- заповнити онлайн-довідку про автора;

- направити статтю;

- направити відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Автори отримують реквізити для сплати публікаційного внеску виключно після рецензування статті (зовнішнє та внутрішнє анонімне) та перевірки на наявність плагіату. 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у «Науковому віснику «Асканія-Нова»» складає 40 грн. за одну статтю обсягом до 8 стор., у разі перевищення обсягу 8 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_довідка, Іванов_квитанція.

Авторські примірники науково-теоретичного фахового журналу «Науковий вісник «Асканія-Нова» відправляються на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, відразу після виходу нового випуску.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- текст статті в редакторі Word подається у форматі А5;

- поля верхнє, нижнє і праве – 1,5 см, ліве– 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,0;

- шрифт Arial – 10;

- список використаної літератури – шрифт Arial – 9;

- резюме українською, російською та англійською мовами – курсивом – шрифт Arial – 10;

- абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно  до джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», затверджений у 2015 р.).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ФАХОВОГО ТЕМАТИЧНОГО НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВІВЧАРСТВО ТА КОЗІВНИЦТВО» 

Головний редактор – член-кор. НААН, д. с.-г. н. Вдовиченко Ю.В.

Заступник головного редактора – к. с.-г. н. Кудрик Н.А.

Члени редколегії: д. с.-г. н. Іовенко В.М., д. с.-г. н. Вовченко Б.О.; д. с.-г. н. Микитюк В.В.;   д. с.-г. н. Нежлукченко Т.І.,  д. с.-г. н. Помітун І.А.; д. с.-г. н. Польська П.І.; к. с.-г. н. Жарук П.Г.; к. с.-г. н. Лобачова І.В.; к. с.-г. н. Свістула М.М.; к. с.-г. н. Яковчук В.С.; к. с.-г. н. Заруба К.В., к. с.-г. н Маслюк А.М.

Відповідальний секретар: Жарук Л.В.

Переклад на англійську мову Краєва О.Є.

ЕТИКА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редакційна колегія наукового вісника "Асканія-Нова" у своїй діяльності щодо дотримання міжнародних етичних правил спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та норми, задекларовані видавництвом Elsevier (Publishing Ethics Resource Kit).

Дотримання зазначених вимог є гарантією забезпечення прав і відповідальності авторів, рецензентів і видавця.

Діяльность головного редактора, членів редакційної колегії і співробітників редакції журналу безпосередньо пов’язана з дотриманням етичних норм у стосунках з автором і рецензентом.

Головний редактор, редакційна колегія не повинні мати конфлікту інтересів щодо статей, які вони відхиляють чи приймають, вони також мають уникати залучення до зовнішнього рецензування фахівців, які з високим ступенем імовірності причетні до будь-яких колізій.

Головний редактор, редакційна колегія оцінюють рукопис винятково за його науковим змістом − безвідносно до расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів авторів .

Рішення про публікацію приймається на основі наукових рецензій та думки членів редколегії.

Інформація щодо представленого рукопису може надаватися лише автору, рецензентам, потенційним рецензентам, членам редакційної колегії, видавцеві.

Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, його обов’язком є терміново сповістити про це головного редактора журналу і співпрацювати з ним для того, щоб надати спростування або виправлення статті в наступному номері. Якщо головний редактор від третьої особи дізнається про істотну неточність в опублікованій роботі і сповістить про це автора, обов’язком останнього є термінове спростування чи виправлення статті або надання головному редактору доказів правильності опублікованого матеріалу.