Наукові видання

Науково-теоретичний фаховий журнал "Науковий Вісник "Асканія-Нова"

https://doi.org/10.15407/agrisp4.03.003

                                                       2018    2017    2016   2015 

001 2

Науково-теоретичний журнал «Науковий Вісник «Асканія-Нова» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №14282-3253 Р. від 18.07.2008 року

ISSN: 2617-0787

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірник зареєстровано у науковометричній базі РІНЦ (Російський  Індекс наукового цитування)

і публікується на сайтах наукових бібліотек: Elibrary.ru (Росія) та nbuv.gov.ua (Національна наукова бібліотека України ім. М.В.  Вернадського).

У віснику подаються результати наукових досліджень в різних галузях тваринництва.

Тематичні розділи:

- вівчарство та козівництво;

- скотарство;

- свинарство;

- кормовиробництво;

- технологія виробництва і переробки  продукції тваринництва;

- інші галузі тваринництва.

детальніше

nbuv300x60elibrary300x60

 

Переглянути на сайті НБУВ

 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у науково-теоретичному фаховому журналі «Науковий вісник «Асканія-Нова» на електронну пошту редакції Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  до 1 червня включно необхідно:

- заповнити онлайн-довідку про автора;

- направити статтю;

- направити відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Автори отримують реквізити для сплати публікаційного внеску виключно після рецензування статті (зовнішнє та внутрішнє анонімне) та перевірки на наявність плагіату. 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у «Науковому віснику «Асканія-Нова»» складає 40 грн. за одну статтю обсягом до 8 стор., у разі перевищення обсягу 8 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_довідка, Іванов_квитанція.

Авторські примірники науково-теоретичного фахового журналу «Науковий вісник «Асканія-Нова» відправляються на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, відразу після виходу нового випуску.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- текст статті в редакторі Word подається у форматі А5;

- поля верхнє, нижнє і праве – 1,5 см, ліве– 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,0;

- шрифт Arial – 10;

- список використаної літератури – шрифт Arial – 9;

- резюме українською, російською та англійською мовами – курсивом – шрифт Arial – 10.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити переклад назви статті англійською мовою, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; обсяг анотації – 200 -250 слів; кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- розділ журналу;

- назва статті;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) (не більше 5-х авторів);

- анотації та ключові слова українською, російською, англійською мовами (з перекладом назви);

- текст статті;

- список використаної літератури.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ "НАУКОВИЙ ВІСНИК "АСКАНІЯ-НОВА"

 Головний редактор – член-кор. НААН, д. с.-г. н. Вдовиченко Ю.В.

Заступник головного редактора – к. с.-г. н. Кудрик Н.А.

Члени редколегії: д. с.-г. н. Іовенко В.М.; д. с.-г. н. Вовченко Б.О.;  д.с.-г. н. Гиль М.І.; д. с.-г. н. Китаєва А.П.; д. с.-г. н. Микитюк В.В.; д. с.-г. н. Нежлукченко Т.І.; д. с-г. н. Пелих В.Г.;  д. с.-г. н. Підпала Т.В; д. с-г. н. Помітун І.А.; д. с-г. н. Польська П.І.;  к. с.-г. н. Жарук П.Г.; к. с.-г. н. Дудка О.І., к. с.-г. н Писаренко А.В., к. с.-г. н. Кононенко В.Г.

Відповідальний секретар: Жарук Л.В.

Переклад на англійську мову Краєва О.Є.

ЕТИКА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редакційна колегія наукового вісника "Асканія-Нова" у своїй діяльності щодо дотримання міжнародних етичних правил спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та норми, задекларовані видавництвом Elsevier (Publishing Ethics Resource Kit).

Дотримання зазначених вимог є гарантією забезпечення прав і відповідальності авторів, рецензентів і видавця.

Діяльность головного редактора, членів редакційної колегії і співробітників редакції журналу безпосередньо пов’язана з дотриманням етичних норм у стосунках з автором і рецензентом.

Головний редактор, редакційна колегія не повинні мати конфлікту інтересів щодо статей, які вони відхиляють чи приймають, вони також мають уникати залучення до зовнішнього рецензування фахівців, які з високим ступенем імовірності причетні до будь-яких колізій.

Головний редактор, редакційна колегія оцінюють рукопис винятково за його науковим змістом − безвідносно до расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів авторів .

Рішення про публікацію приймається на основі наукових рецензій та думки членів редколегії.

Інформація щодо представленого рукопису може надаватися лише автору, рецензентам, потенційним рецензентам, членам редакційної колегії, видавцеві.