Наукові видання

Вівчарство та козівництво Вип. 2. 2017

Вівчарство та козівництво

obklVK2 Фаховий тематичний науковий збірник.

Випуск 2

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської, асканійської м’ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» - ннсгцв. Протокол  №  4  від  22 лютого   2017 р.

Реєстраційне свідоцтво

          Серія КВ № 21642- 11542Р від 13.10.2015

Редакційна колегія:

 

                       ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: д-р с.-г. наук, чл.-кор.  Ю. В. Вдовиченко

    ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: д-р. с.-г. наук, проф. В. М. Іовенко

ЧЛЕНИ РАДКОЛЕГІЇ: д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко,

д-р с.-г. наук В. В. Микитюк,  д-р с.-г. наук, проф. Т. І. Нежлукченко

                                            д-р. с.-г. наук І. А. Помітун,  д-р с.-г. наук П. І. Польська,

                                             д-р біол. наук П. В. Стапай, канд. с.-г. наук П. Г. Жарук,

                                      канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик, канд. с.-г. наук  І. В. Лобачова,

                                   канд. с.-г. наук  М. М. Свістула, канд. с.-г. наук  В. С. Яковчук

Відповідальний секретар:

В. П. Тараненко

 

ЗМІСТ ЗМІСТ пдф

СЕЛЕКЦІЯ

 Вдовиченко Ю. В., Кудрик Н. А., Жарук П. Г.,  Жарук Л. В. НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ…....Повний текст статті…………………RESUME…………………………………………………3

Горлов О. І., Івіна  К. А., Мокєєв  І. О., Чічаєва О. П. КОЕФІЦІЄНТИ ЗНАЧУЩОСТІ ОЗНАК ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ОВЕЦЬ…Повний текст статті………RESUME……………….........……………..…….24

 Дрозд С. Л.МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ......................................................…Повний текст статтіRESUME…………………….32

Евтодиенко С., Машнер О., Люцканов П. ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕРЫХ КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ…........................................…Повний текст статті………RESUME…………………………..38

 Жарук П. Г., Кудрик Н. А., Заруба К. В. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН В ПОПУЛЯЦІЯХ ОВЕЦЬ РІЗНИХ НАПРЯМІВ  ПРОДУКТИВНОСТІ.................................Повний текст статті………RESUME……………………………………………..46

Іванина О. П. ПРОГНУЗУВАННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ…...............................................Повний текст статті……RESUME……………..……………………………61

 Іовенко В. М., Нежлукченко Н. В. ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ…Повний текст статті………RESUME………...................................………………...72

 Кудрик Н. А. ТОВАРНІ ЯКОСТІ  ШКУРОК ЯГНЯТ АСКАНІЙСЬКОГО ПОРОДНОГО ТИПУ СІРОГО ЗАБАРВЛЕННЯ......................................Повний текст статті……RESUME…………….….81

 Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ В ПЕРІОД ПІДСИСУ…Повний текст статті………RESUME…………………………............………………….90

 Могильницька С. В., Кудрик Н. А. М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАРАНЦІВ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ................................... Повний текст статтіRESUME……….101 

 Польська П. І., Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й.  РЕЗУЛЬТАТИ ВЗАЄМОДІЇ "ГЕНОТИП-СЕРЕДОВИЩЕ У ГЕНОФОНДОВОМУ СТАДІ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ............................................................Повний текст статті………………RESUME…………………………………….……….108

Польська П. І., Атановська-Маслюк О. Й.,  Калащук Г. П. ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ і СЕРЕДНЬОДОБОВИХ ПРИРОСТІВ БАРАНЦІВ  ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ  АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ  ЗА УМОВ РІЗНОГО РІВНЯ ГОДІВЛІ ТА ЇХ М'ЯСНІСТЬ У 9-МІСЯЧНОМУ ВІЦІ ......................................…Повний текст статті………………RESUME………………………………………………………111

 Помітун І. А., Безвесільна А. В.,  Жук М. В. ПЛІДНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ  РІЗНИХ  ГЕНОТИПІВ……Повний текст статті……………RESUME…………………………………………129

 Похил В. І., Лесновська О. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ  У ВІВЧАРСТВІ……Повний текст статті……RESUME……………………………138

 Антонець О. Г., Дубинський О. Л. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ І М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ  ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ  АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ…Повний текст статті………RESUME………….…….148

 ТЕХНОЛОГІЯ

 Рижих С. С. ДИНАМІКА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯГНЯТ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ……Повний текст статті……RESUME…………………………………….……155

 Яковчук В. С., Горлова О. Д. ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО МОЛОДОЇ БАРАНИНИ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО УТРИМАННЯ………Повний текст статті……RESUME…………………………………………………165

ГЕНЕТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ

Антонік І. І.,  Вінничук Д. Т.,  Іовенко В. М., Кременчук Л. В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ  ДЛЯ ТИПУВАННЯ ОВЕЦЬ  З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ…Повний текст статті…………RESUME………………………………………………....178

Жулінська О. С., Дрозд С. Л., Могильницька С. В., Калащук Г. П. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКА НЕПЛІДНОСТІ ВІД   ВІКУ У ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ. Повний текст статті……RESUME……………………………………….195

Іовенко В. М., Скрепець К. В., Рукавнікова Г. І., Яковчук Г. О.,   Харічев Д. С. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОПУЛЯЦІЇ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОГО МЕРИНОСУПовний текст статтіRESUME.206

Харічев Д. С. СУЧАСНІ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІВЧАРСТВІ……………… Повний текст статті………RESUME……………………..215

 ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

 Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С. МОДЕЛІ АГРО-ФІТОЦЕНОЗІВ ПАСОВИЩНО-СІНОКІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ВИРОДЖЕНИХ  ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ………Повний текст статті…………RESUME……………………..………………..223

 Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В.  ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК З ДВІЙНЕВИМИ ЯГНЯТАМИ ЗА РІЗНОГО РІВАНЯ ЕНЕРГІЇ У РАЦІОНАХ……Повний текст статті………RESUME………………………………………241

 Svistula M. M., Yefremov D. V., Horb S. V. THE INFLUENCE of VARIOUS AMOUNT of IODINE in the EWES' RATIONS on their PRODUCTIVITY and GROWTH of LAMBS in the SUCKLING PERIOD……Повний текст статті…………………………………….250

Науковий вісник "Асканія-Нова" 2016 вип.9

ob-9Науково-теоретичний фаховий журнал

«Науковий вісник «Асканія-Нова»

Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова  «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

(входить до Переліку наукових фахових видань України за Постановою президії ВАК України № 1-05/2 від 27.05.2009 р., поновленого наказом Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.)

Випуск 9, 2016 – 312 с.

 У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова». Протокол  № 6  від 23 червня  2016 р.

Редакційна колегія:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: д-р с.-г. наук  Ю. В. Вдовиченко

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:  д-р с.-г. наук, професор             В. М. Іовенко

Члени редколегії:

д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко;  д-р с.-г. наук, проф. М. І. Гиль; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Дєбров; д-р с.-г. наук, проф. А. П. Китаєва; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Микитюк; д-р с.-г. наук, професор

Т. І. Нежлукченко; д-р с.-г. наук, професор Т. В. Підпала; 

д-р с.-г. наук П. І. Польська; д-р с.-г. наук, професор  В. С. Топіха;  

канд. с.-г. наук О. І. Дудка; канд. с.-г. наук П. Г. Жарук;

канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик.

Відповідальний секретар: Тараненко В. П.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

ЗМІСТ

ВІВЧАРСТВО

Вдовиченко Ю. В.,   Іовенко В. М., Жарук П. Г., Кудрик Н. А.,  Жарук Л. В. СТАН ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ…………………………Повний текст статті…………………………………..3

Антонець  О. Г.  ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОВНИ ЯРОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ РІЗНИХ ЛІНІЙ …………Повний текст статті…….17

Горлов О. І., Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗНАЧУЩОСТІ ОЗНАК ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ОВЕЦЬ………Повний текст статті………………………………….25

Дрозд С. Л. МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ…………………Повний текст статті……………………………..…33

Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО МІНЕРАЛЬНОГОЛ ЖИВЛДЕННЯ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ НА ВІДГОДІВЛІ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ………Повний текст статті…………………….39

Жарук Л. В. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛЕМІННОГО ВІВЧАРСТВА УКРАЇНИ ……Повний текст статті…………………………..48

Іовенко В. М., Писаренко Н. Б., Скрепець К. В. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНУ CAST У ОВЕЦЬ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ………Повний текст статті…………..58

Лесик О. Б., Похивка М. В. ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК БУКОВИНСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ……Повний текст статті…………….65

 Микитюк Я. В., Микитюк В. В. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА У ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………Повний текст статті……………………………………74

 Могильницька С. В.   ВІДТВОРОЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ОВЕЦЬ РІЗНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ.Повний текст статті..83

Польська П. І.,  Калащук Г. П.,  Атановська-Маслюк О. Й. ІННОВАЦІЙЦНА СИСТЕМА ПОГЛИБЛЕНОЇ СИНТЕТИЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ ПЛЕМЗАВОДУ "АСКАНІЯ-НОВА" ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ПЛЕМІННОЇ ПРОДУКЦІЇ…Повний текст статті….91

 Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У ЯРОК ЗА РІЗНИХ РІВНІВ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ ТА БІОГЕННИХ МІНЕРАЛІВ У РАЦІОНІ……Повний текст статті…………102

СКОТАРСТВО

 Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ …Повний текст статті…….111

Гузєєв Ю. В., Вінничук Д. Т. ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МІКРОПОПУЛЯЦІЇ РІЧКОВИХ БУЙВОЛІВ (RIVER BUFFALO) ЗА ЕРИТРОЦИТАРНИМИ АНТИГЕНАМИ……Повний текст статті………...123

Дудок а. р.  ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ТВАРИН ЗА СЕЛЕКЦІЙНИМИ ІНДЕКСАМИ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ….Повний текст статті.130

Iovenko V. M., Vdovychenko Yu. V., Rukavnykova H. І., Fursa N. M. THE IMPLICATIONS of MICROEVOLUTION PROCESSES in POPULATION of  GREY UKRAINIAN  BREED of CATTLE……Повний текст статті…………...136

 Козырь В. С., Качалова Е. Я. ДИНАМИКА МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РАЦИОНОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМИ РЕЦЕПТАМИ ПРЕМИКСОВ……Повний текст статті..................147

Кузів М. І. ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ВІД ЛІНІЙНОГО РОСТУ В ПЕРІОД ЇХ ВИРОЩУВАННЯ.Повний текст статті.…155

Макарчук Р. М. ВПЛИВ ЖИВОЇ  МАСИ  КОРІВ-МАТЕРІВ НА РІСТ  БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ…………Повний текст статті…………………………….164

 Писаренко  А. В. ОЦІНКА БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЖИРНОМОЛОЧНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ЯКІСТЮ ПОТОМСТВА…………………Повний текст статті………………………………………173

 Писаренко А. В., Буюклу М. І., Тараненко С. В., Макарчук Р. М. ТЕПЛОСТІЙКІСТЬ ТА ІНТЕР’ЄРНІ  ПОКАЗНИКИ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД ……Повний текст статті…………………………………….183

 Піщан І. С. УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНЕ ГАЛЬМУВАННЯ РЕФЛЕКСУ МОЛОКОВІДДАЧІ У КОРІВ ШВІЦЬКОЇ ПОРОДИ ЯК АДАПТИВНА ФОРМА ДО ДОЇННЯ НА УСТАНОВЦІ ТИПУ «ПАРАЛЕЛЬ»…Повний текст статті……191

 Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В., Мартинюк І. С. РОЛЬ СЕЛЕКЦІЙНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ У РЕГУЛЮВАННІ ЯКІСНОГО ВІДБОРУ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ………Повний текст статті……………………….205

Тараненко С. В. ЕКСТЕР'ЄРНІ ПОКАЗНИКИ КОРІВ ПІВАДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ……Повний текст статті………215

 Троцький П. А. ВПЛИВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ООЦИТ-КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ КОРІВ І СВИНОМАТОК ПРИ БІЛЯНУЛЬОВИХ ТЕМПЕРАТУРАХ………Повний текст статті……………………………223

 Федорович Є. І., Пославська Ю. В., Бондар П. В. ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ ЇХ МАТЕРІВ……………………Повний текст статті……………………………………………………..230

свинарство

Дудка О. І. СЕЛЕКЦІЙНИЙ ІНДЕКС-КРИТЕРІЙ ВІДБОРУ  ПЛЕМІННИХ ТВАРИН………………Повний текст статті……………………………………238

Рукавиця А. А., Трибрат Р. О. АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ІНДЕКСНОЮ ОЦІНКОЮ, РЕЗУЛЬТАТАМИ БОНІТУВАННЯ ТА BLUP-ОЦІНКАМИ СВИНОМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ……………………………Повний текст статті……………………………………………...246

Скрепець К. В. ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНІЙ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ…Повний текст статті…..255

 ЕКОЛОГІЯ

 Горбатенко І. Ю.,  Кіріяк Ю. П., Назаренко С. В.  ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛІННІ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДИНАМІКИ ОСЕРЕДКІВ ПИЛЬЩИКІВ В ХЕРСОНСЬКОМУ РЕГІОНІ…Повний текст статті……….267

 Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ…Повний текст статті………282

 Жукорський О. М., Кривохижа Є. М. РЕГЕНЕРАЦІЇ РОЗЧИНІВ КИСЛОТНИХ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ФЕРМАХ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ…………………………Повний текст статті…………………………….291

Жукорський О. М., Болтик Н. П.  АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕХОДУ АГРОСИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ДО ОРГАНІЧНОГО  ВИРОБНИЦТВА……………Повний текст статті………………………..298

 Система загрузки выпусков
http://intra.elibrary.ru/projects/intra/system2/default.asp

Вівчарство та козівництво вип. 1-2015 р.

obl vkВівчарство та козівництво

 Фаховий тематичний науковий збірник

Випуск 1

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської, асканійської м’ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі  та економіки галузі.

Науковий вісник "Асканія-Нова" вип. 8- 2015 р.

obl v8Науково-теоретичний фаховий журнал

«Науковий вісник «Асканія-Нова»

Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова 

 «Асканія-Нова» - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

(входить  до Переліку наукових фахових видань України за Постановою  президії ВАК України № 1-05/2 від 27.05.2009 р., поновлений наказом Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.)

 

 Випуск 8, 2015 -  262 с.

 У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

 Ознайомитися з випусками 1-8  (фонд НБУ імені В.І. Вернардського)

 

Науковий вісник "Асканія-Нова" вип.7- 2014 р.

oblozhka 2014 7

У віснику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

Ознайомитися з випусками 1-8 (фонд НБУ імені В.І. Вернардського)