Анонси заходів

Запрошуємо до випуску наукових видань Інституту "Асканія-Нова"

           

Вимоги до оформлення статей:

  • Стаття повинна відповідати вимогам до фахових видань, опублікованих в бюлетені ВАК України № 1, 2003.
  • Текст статті в редакторі Wordподається українською мовою у форматі А5, шрифт “Аrіal”, розміром 10 пт, інтервал між рядками 1,0.
  • поля: верхнє, нижнє і праве – 1,5 см, ліве – 2,0 см.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК – в лівому верхньому кутку

назва статті українською мовою – посередині прописними жирними літерами (12 пт курсивом)

ініціали і прізвища авторів українською мовою(10 пт жирними літерами)

Е-mail

повна назва організації, де виконано роботу українською мовою (звичайний шрифт 10 пт)

 повна адреса організації українською мовою

РЕЗЮМЕ українською мовою (10 пт курсивом)

     Резюме повторює структуру статті і коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, висновки. Подана в резюме інформація не повинна містити матеріал, відсутній в основній частині публікації. Висновки можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Текст резюме повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, загальних і незначущих формулювань. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках або дають їх роз’яснення і визначення при першому вживанні в авторському резюме. У резюме не роблять посилань на публікації списку літератури. Обсяг тексту авторського резюме визначається вмістом публікації (об’ємом відомостей, їх науковою цінністю та/чи практичним значенням), він повинен становити 200–250 слів.

Ключові слова українською мовою (до 7 слов, звичайний шрифт 10 пт) повинні відповідати тексту резюме

назва статті англійською мовою – посередині прописними жирними літерами (12 пт курсивом)

ініціали і прізвища авторів англійською мовою(10 пт жирними літерами)

Е-mail

повна назва організації, де виконано роботу англійською мовою (звичайний шрифт 10 пт)

повна адреса організації англійською мовою

РЕЗЮМЕ англійською мовою (10 пт курсивом)

   ключові слова англійською мовою

Резюме і ключові слова англійською мовою повинні відповідати резюме і ключовим словам українською мовою

назва статті російською мовою – посередині прописними жирними літерами (12 пт курсивом)

ініціали і прізвища авторів російською мовою(10 пт жирними літерами)

Е-mail

повна назва організації, де виконано роботу російською мовою (звичайний шрифт 10 пт)

повна адреса організації російською мовою

 РЕЗЮМЕ російською мовою (10 пт курсивом)

ключові слова російською мовою

Резюме і ключові слова російською мовою повинні відповідати резюме і ключовим словам українською мовою

Текст статті українською мовою (5-8 сторінок)

Вступ (без заголовку) повинен включати: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів

У статті жирним шрифтом виділяються (на початку відповідного абзаца) назви розділів "Матеріал і методика досліджень", "Результати досліджень", "Висновки". Стаття може містити не більше трьох таблиць (назва таблиць жирним шрифтом) .

 Список використаної літератури   (9 пт)

 Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і відповідають порядковим номерам у списку літератури, який подається після "Висновків".

  • До списку використаної літератури, рекомендується включати до 10 джерел.
  • Бібліографічний опис використаних джерел подається за вимогами ВАК (бюлетень №3 2008 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

                                                                                              Редакційна   колегія