Вівчарство та козівництво вип. 1-2015 р.

        Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» - ННСГЦВ. Протокол  №  8  від  23 червня   2015 р.  

Реєстраційне свідоцтво Серія КВ № 21642-11542Р від 13.10.2015

Редакційна колегія:  ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: д-р.  с.-г. наук  Ю. В. Вдовиченко, ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: д-р. с.-г. наук, проф. В. М. Іовенко

Члени редколегії

д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко, д-р с.-г. наук В. В. Микитюк,  д-р с.-г. наук, проф. Т. І. Нежлукченко,   д-р. с.-г. наук І. А. Помітун, д-р с.-г. наук П. І. Польська, д-р біол. наук П. В. Стапай, канд. с.-г. наук П. Г. Жарук, канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик, канд. с.-г. наук  І. В. Лобачова,  канд. с.-г. наук  М. М. Свістула,   канд. с.-г. наук  В. С. Яковчук

                                                                                      Відповідальний секретар: Тараненко В.П.

                                                                                                   Переглянути у форматі PDF:

 ЗМІСТ

СЕЛЕКЦІЯ

 Польська П. І., Калащук Г. П. РЕЗУЛЬТАТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО РІВНЯ ГОДІВЛІ……………………………...3      RESUME 

Антонік І. І. РАНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ І ВІДБОРУ ВІВЦЕМАТОК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ ПОЛІПШЕННЯ СТАДА ТАВРІЙСЬКИХ МЕРИНОСІВ ЗА КОМПЛЕКСНИМ РІВНЕМ ПРОДУКТИВНОСТІ....................…13   RESUME 

Атановська-Маслюк О. Й. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ АСКАНІЙСЬКОГО ЧОРНОГОЛОВОГО ТИПУ ЗА ВЛАСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ НАЩАДКІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ ГОДІВЛІ…….23      RESUME

Горлов О. І., Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П., Щербаков А. В. АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ BLUP ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ОВЕЦЬ………………..34 RESUME

Горлов О. І., Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. Щербаков А. В. КОМБІНОВАНИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ У ВІВЧАРСТВІ………………..…………………………….…46     RESUME

Горлов О. І., Мокєєв І. О., Щербаков А. В., Івіна К. А., Чічаєва О. П. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ПЛЕМІННОГО ОБЛІКУ ОВЕЦЬ М’ЯСНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ…………………53       RESUME

Drozd S. L. WOOL CLIP and REPRODUCTIVE ABILITY of EWES and LIVE WEIGHT of THEIR OFFSPRING………… 65         

Заруба К. В., Кудрик Н. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОВНИ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ СМУШКОВИХ ТИПІВ……………………………………………………………………..…73       RESUME

Зіневич В. М. ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯГНЯТ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ОВЕЦЬ……………………………………………………………………....82       RESUME

Лесик О. Б., Черномиз Т. О., Похивка М. В. ПРОДУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВЕЦЬ БУКОВИНСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ М ’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ ОВЕЦЬ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ В УМОВАХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………………………………………….…89          RESUME

Маслюк А. М. ВИМОГИ ІНСТРУКЦІЇ З БОНІТУВАННЯ КІЗ МОЛОЧНИХ ПОРІД ЩОДО РІВНЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЗЕМАТОК…………………………………………………………….….98    RESUME

Могильницька С. В. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КАРАКУЛЬСЬКОГО ВІВЧАРСТВА (ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СЕЛЕКЦІЇ)…………..107    RESUME

Могильницька С. В. ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ЖИВОЇ МАСИ ОВЕЦЬ………………………………...114    RESUME

Польська П. І., Калащук Г. П. РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ БАГАТОПЛІДНИХ ВІВЦЕМАТОК ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ ………………………………………………….123  RESUME

Седіло Г. М., Вовк С. О., Петришин М. А. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМОЦІНКИ ОВЕЧИХ ТУШ В УКРАЇНІ ТА ЄС…………………………………...137 RESUME

Антонець О. Г., Кравченко А. Ф. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРЕЯРОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ РІЗНИХ ЛІНІЙ………………………………..147   RESUME   

ТЕХНОЛОГІЯ

Горлова О. Д., Яковчук В. С. РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА У ПРОЦЕСІ ЇЇ ВИРОБНИЦТВА………………………………………………………………..154     RESUME

Горлова О. Д., Яковчук В. С., Денисова В. Д. ТЕХНОЛОГІЯ МАШИННОГО ДОЇННЯ ВІВЦЕМАТОК З ПОДАЛЬШОЮ ПЕРЕРОБКОЮ ОВЕЧОГО МОЛОКА……………………………………………………….….163   RESUME

ГЕНЕТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ

Іовенко В. М., Іванина О. В. ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ……………………………..176      RESUME

Лобачова І. В. ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ЕКВІЛІБРАЦІЇ НА ЯКІСТЬ СПЕРМИ БАРАНІВ…………………………………………………….…186    RESUME

Лобачова І. В. ВПЛИВ ФАСУВАННЯ І ВУГЛЕВОДІВ НА ВИЖИВАНІСТЬ РОЗБАВЛЕНОЇ СПЕРМИ БАРАНІВ……………….198      RESUME

Лобачова І. В., Жулінська О. С., Алєксандрова Т. О. ОБРОБКА ТКАНИННИМ ПРЕПАРАТОМ З ОВЕЧОЇ ПЛАЦЕНТИ ЯК СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ЯГНЯТ ДО ВІДЛУЧЕННЯ…………………………..…207   RESUME

ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

Агій В. М., Дурдинець Т. М., Грига Н. П., Богдан В. П., Легеза А. Г. КОМПЛЕКСНІ БРИКЕТИ-ЛИЗУНЦІ В ГОДІВЛІ ЛАКТУЮЧИХ ВІВЦЕМАТОК ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІМУНОЛОГІЧНІ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ ПОКАЗНИКИ……………………………….……217    RESUME

Свістула М. М., Деменська Н. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКУ В ГОДІВЛІ ЯГНЯТ У ПЕРІОД ПІДСИСУ……………………………………………………..228        RESUME

Гратило О. Д., Смєнова О. В., Жарук Л. В., Петричук Л. І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО БОГАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ……………………………………………..……….…236  RESUME

Гратило О. Д., Смєнова Г. С., Смєнов В. Ф., Петричук Л. І. СТВОРЕННЯ БАГАТОРІЧНИХ ПАСОВИЩ В УМОВАХ ОРГАНІЧНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА…………………………….248     RESUME 

 Переглянути випуск №1 на сайті НБУВ