Науковий вісник "Асканія-Нова" вип.7- 2014 р.

oblozhka 2014 7

                                                        

 

 

У віснику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.


Ознайомитися з випусками 1-7 (фонд НБУ імені В.І. Вернардського)


                                                                                            
 


                                                    (У форматі PDF)

                                                              ЗМІСТ

                                                                                    ВІВЧАРСТВО ТА КОЗІВНИЦТВО

Вдовиченко Ю. В., Маслюк А. М., Іовенко В. М. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОЗІВНИЦТВА

В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ…………  ….......……С. 3-18

Vdovychenko Yu.V., Masliuk A. M., Iovenko V. M. DEVELOPMENT TRENDS

OF GOAT BREEDING IN THE WORLD AND UKRAINE

Алієв Е. Б., Лиходід В. В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА ТА КОЗІВНИЦТВА В

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ………..........................С. 19-25

Aliev E. B., Lykhodid V. V. TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SHEEP BREEDING

AND GOAT BREEDING IN ZAPOROZHYE REGION

Гратило О. Д., Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І. НОВІ

АГРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КОРМОВИХ КУЛЬТУР СИРОВИННОГО

КОНВЕЄРУ ДЛЯ ОВЕЦЬ……………………C. 26-36

 Hratylo O. D., Smenov V. F., Smenova H. S., Petrychuk L. I. NEW AGRONOMIC SOLUTIONS

IN FEED CROPS FEED CONVEYOR FOR SHEEP

  Ладика Л. М., Цвіліховський В. І. ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСА КАСТРОВАНИХ

І НЕКАСТРОВАНИХ КОЗЛИКІВ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ………………...37-46

Ladyka L. М., Tsvilikhovskyi V. I. FATTY ACID COMPOSITION OF MEAT OF CASTRATED

AND NOT CASTRATED GOATS UNDER DIFFERENT INTENSITY OF GROWTH

Лобачова І. В., Жулінська О. С. ЗАСТОСУВАННЯ ТКАНИННОГО ПРЕПАРАТУ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ АНЕСТРАЛЬНИХ ВІВЦЕМАТОК ДО ОСІМЕНІННЯ……………………….47-54

Lobachova I. V., Zhulinska O. S. THE APPLICATION OF TISSUE PREPARATION

TO PREPARE EWES FOR INSEMINATION

Повний текст статті на англійській мові 47-54

Польська П. І., Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ М'ЯСНОЇ

ПРОДУКТИВНОСТІ НЕОБСТРИЖЕНИХ ОВЕЦЬ……………………………… 55-64

Pol’ska P. I., Kalashchuk H. P., Atanovska-Masliuk O. Yo. METHODOLOGY EVALUATION

OF MEAT PRODUCTIVITY OF NOT SHEARED SHEEP

      Свістула М. М., Єфремов Д. В., Деменська Н. М. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВНОЦІННОГО ЛІПІДНОГО

      ЖИВЛЕННЯ МЕРИНОСОВИХ ОВЕЦЬ У ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ…….65-71

       Svistula M. M., Efremov D. V., Demenska N. M. ORGANIZATION OF VALUABLE LIPID NUTRITION

        OF MERINO SHEEP IN THE STEPPE ZONE OF UKRAINE

                                                    СКОТАРСТВО

Болтик Н. ВПЛИВ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ

КОРІВ………………72-76

Boltyk N. EFFECT OF HEAT STRESS ON MILK PRODUCTION COWS

Буюклу Г. І., Дудок А. Р., Буюклу М. І., Тараненко С. В. ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОЇ

СИТУАЦІЇ В ПОПУЛЯЦІї МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ...........77-82

Buyuklu H. I., Buyuklu M. I., Dudok A. R., Taranenko S. V. ASSESSMENT OF THE SITUATION

IN THE BREEDING POPULATION OF DAIRY CATTLE OF SOUTHERN REGION OF UKRAINE

Вдовиченко Ю. В., Омельченко Л. О., Подрєзко Г. М., Куц В. Г. ВІДГОДІВЕЛЬНІ

ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ БУГАЙЦІВ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ

М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ……………………………….83-92

Vdovychenko Yu. V., Omel’chenko L. O., Podrezko H. M., Kuts V. H. FATTENING AND MEAT

QUALITIES OF BULLS OF ZNAMENSKYI INTRABREED TYPE OF POLISSKA BEEF CATTLE BREED

Вдовиченко Ю. В., Омельченко Л. О. КОНСОЛІДАЦІЯ СПАДКОВОСТІ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ……………….93-99

Vdovychenko Yu. V., Omel’chenko L. O. CONSOLIDATION OF HEREDITY DIFFERENT

GENOTYPES SOUTH BEEF CATTLE BREED

Вдовиченко Ю. В., Репілевський Е. В., Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М.,

Яремчук А. І. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

    ГЕНОФОНДОВОГО    СТАДА СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ……………100-110

Vdovychenko Yu. V., Repilevskyi E. V. , Omel’chenko L. O., Fursa N. M., Makarchuk R. M., Yaremchuk A. I.

MONITORING STUDIES OF PRODUCTIVE ANIMALS OF GENE POOL HERD OF GREY UKRAINIAN BREED  

Гладій М. В., Кебко В. Г., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Передрій М. М. ОПТИМІЗОВАНА

КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ СКЛАДУ І ВАРТОСТІ РАЦІОНІВ ДЛЯ

ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ ТА ОЧІКУВАНОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

МОЛОКА…………111-123

Гречуха М. Д., Міненко Г. В. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ

СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АНТРАЛЬНИХ ФОЛІКУЛІВ ПРИ ПРОЛОНГОВАНОМУ

ГІПОТЕРМІЧНОМУЗБЕРІГАННІ ЯЄЧНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ…………...124-132

Hrechyha M.D., G. V. Minenko  CHARACTERISTIC OF THE MORPHO-FUNCTIONAL STATM. DF.

OF STRUCTURAL ELEMENTS OF ANTRAL FOLLICLES AT PROLONGED HYPOTHERMIC

STORAGE OF BOVINE OVARIES

Гузєєв Ю. В. РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУЙВОЛОВ АЗИАТСКОГО КОРНЯ И ИХ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПО КОНТИНЕНТАМ………………...133-139

Guzeev Yu. V. DISTRIBUTION BUFFALO ASIAN ROOTS AND THEIR POPULATION BY CONTINENT

      Іляшенко Г. Д. ВПЛИВ ОКРЕМИХ ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКСТЕР’ЄР КОРІВ

    ТА ЙОГО   ЗВ’ЯЗОК З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ…………….140-147

     Ilyashenko H. D. THE INFLUENCE OF SEPARATE GENETIC FACTORS ON THE EXTERIOR

      OF COWS AND ITS CONNECTION WITH MILK PRODUCTIVITY

Козир В. С. ВПЛИВ БАЛАНСУЮЧИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК НА ЯКІСТЬ

ЯЛОВИЧИНИ…… 148-152

Kozyr` V. S. BALANCING INFLUENCE OF FEED ADDITIVES ON THE QUALITY OF BEEF

Назаренко В. Г. Буюклу Г. І., Рукавнікова Г. І. ІМУНОГЕНЕТИЧНІ

АСПЕКТИ МІКРОФІЛОГЕНЕЗУТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ

ПОРОДИ………153-166

Nazarenko V. H., Buyuklu H. I., Rukavnikova H. I. IMMUNOGENETIC

ASPECTS OF MICROFILOGENESIS OF TYPES OF UKRAINIAN RED DAIRY BREED

Назаренко В. Г., Омельченко Л. О., Рукавнікова Г. І. ІМУНОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА

ЛІНІЙНИХ ФОРМУВАНЬ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ…………………..167-173

Nazarenko V. H., Omel’chenko L. O., Rukavnikova H. I. IMMUNOGENETIC ESTIMATION

OF LINEAR FORMATIONS OF GREY UKRAINIAN BREED

Паніна С. П. ВПЛИВ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НА ТРИВАЛІСТЬ

ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ

МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ…..174-181

Panina S.P. THE EFFECT OF THE SELECTIVE INDEXES OF THE BREEDING BULLS

ON THE DURATION OF THE ECONOMIC USE OF COWS OF THE UKRAINIAN RED DAIRY BREED

Писаренко А. В. МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ В ГЕНО-ФОНДОВОМУ

СТАДІ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ…………..182-188

Pysarenko A. V. DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS IN GENE POOL HERD OF RED STEPPE BREED

Почукалін А. Є. ЧОЛОВІЧЕ «ПРЕДСТАВНИЦТВО» У ЗАВОДСЬКИХ

РОДИНАХ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ…………………189-195

Pochukalin A. Е. MALE "PREDSTAVITELSTVO" IN PLANT COLLECTIONS VOLYN MEAT BREED

Тараненко С. В. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ПІВДЕННОГО ТИПУ

УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ……196-202

Taranenko S. V. FORMATION OF COW PRODUCTIVITY OF SOUTHERN TYPE

OF UKRAINIAN BLACK-SPOTTED DAIRY BREED

Фурса Н. М ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕАЛОГІЇ РОДИН ПЛЕМІННОГО

СТАДА ЗЕБУВИДНОЇ ХУДОБИ……………………………………….. 203-211

Fursa N. M. FEATURES FAMILIES GENEALOGY BREEDING HERD ZEBU CATTLE

Яремчук А. І. ВПЛИВ МЕТОДУ ПІДБОРУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ

ЗДАТНІСТЬ ТЕЛИЦЬ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ…………….212-218

Yaremchuk A. I. INFLUENCE OF SELECTION METHOD ON REPRODUCTIVE ABILITY

OF HEIFERS SOUTH MEAT BREED

                                             СВИНАРСТВО

Гераніна Л. А. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ

ЯЧМЕНЮ ТА ЗАМІНИ ОДНИХКОНЦКОРМІВ ІНШИМИ У РАЦІОНАХ

ВІДГОДІВЕЛЬНИХ СВИНЕЙ……………………………………………219-227

Heranyna L. A. EFFICIENCY USING DIFFERENT FORMS OF BARLEY AND THE REPLACEMENT

OF SOME FODDER CONCENTRATE TO ANOTHER IN RATIONS OF FATTENING PIGS

Дудка О. І. СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНИХ

ОЗНАК СВИНЕЙ ГЕНОФОНДОВИХ СТАД………………228-235

Dudka O. I. SELECTION AND GENETIC PARAMETERS OF PRODUCTIVE TRAITS

OF PIGS GENE POOL STUD

Коваленко Т. С., Халак В. І. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ТА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ РІЗНОГО

НАПРЯМКУ CЕЛЕКЦІЇ…………………………..236-243

Kovalenko T. S., Khalak V. I. DETERMINATION OF THE GENETIC POTENTIAL

REPRODUCTIVE AND PRODUCTIVE QUALITIES OF PIGS OF DIFFERENT

DIRECTIONS OF SELECTION

Никифорук О. В., Жукорський О. М. ЕМІСІЯ ПАРНИКОВИХ

ГАЗІВ ВІД СВИНОФЕРМ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ……………………………244-252

Nykiforuk O.V. GREENHOUSE GASES EMISSIONS FROM PIG FARMS OF DIFFERENT CAPACITY

Скрепець К. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДСВИНКІВ

АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ

Skrepets K. V. FEATURES OF GILT DEVELOPMENT OF ASCANIAN TYPE UKRAINIAN MEAT

BREED OF DIFFERENT IMMUNOGENETIC CLASSES

ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ КЛАСІВ………………………………………………253-260

Тищенко М. Г., Горбатенко І. Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ У ССАВЦІВ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛІННІ

НА ПРИКЛАДІ СВИНІ…………………………………..261-265

Tishchenko M. H., Horbatenko I. Yu. SOME ASPECTS OF BREEDING AND GENETIC

STUDIES OF MAMMALS, FOR EXAMPLE, PIGS, IN GLOBAL WARMING CONDITIONS

Халак В. І., Волощук В. М. ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ

РЕМОНТНИХ СВИНОК ПОРОДИ ЛАНДРАСФРАНЦУЗЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

ТА ЇХ ДОВІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

УТРИМАННЯ……………………………………………..266-274

Khalak V.I., Voloshchuk V. M. THE INTENSITY OF FORMATION OF GILTS FRENCH

LANDRACE BREED SELECTION AND LIFETIME PRODUCTIVITY IN TERMS

OF ADVANCED TECHNOLOGY CONTENT

Шульга Ю. І., Чічаєв О. М. ОЦІНКА УКРАЇНСЬКОЇ

СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ МЕТОДОМ BLUP……………275-280

Shulga Yu. I., Chichaev O. M. EVALUATION OF UKRAINIAN STEPPE

WHITE BREED OF PIGS BLUP METHOD